Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanning

– Studiets oppbygging

Helsesøsterutdanningen ved NTNU i Trondheim er et fulltidsstudium over to semester. Studiet er inndelt i teori- og praksisstudier, hvor praktiske studier utgjør ti uker.

De praktiske studiene vil fortrinnsvis foregå i kommuner i Trøndelag. I løpet av praksisstudiet må studentene bestå to arbeidskrav knyttet til ferdigheter i vaksinering og rekvirering av hormonell prevensjon.

Teoristudiet veksler mellom forelesninger, temadager, seminarer, ferdighetstrening, simulering, selvstudier og arbeid i grupper. Under utdanningen er det krav om jevnlige innleveringer av skriftlige arbeider.

Utdanningen krever obligatorisk tilstedeværelse på seminarer, ferdighetstrening og simulering samt obligatorisk deltakelse i gruppearbeid.

Studentene må ha tilgang til internett.


Studiets innhold 

Studiet består av fem emner:

  • HSHS8001 Grunnleggende helsesøsterkunnskap
  • HSHS8002 Faglig fordypning, vitenskapelig skriving og metode
  • HVUT8067 Innføring i forskningsmetoder
  • 7VHS22 Tenkningsgrunnlag og arbeidsmetoder i helsesøstertjenesten
  • 7VHSP1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten som arbeidsfelt


Studieplan for helsesøsterutdanningen 2018-2020

Mon, 12 Mar 2018 11:05:26 +0100

Rammeplan