Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanning

– Søk opptak

Opptakskrav

For å få opptak til helsesøsterutdanningen ved NTNU i Trondheim må du har fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie. I tillegg må du ha norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon. 

Opptakskvoter

Det er til sammen 40 studieplasser på helsesøsterutdanningen. Tre av studieplassene er forbeholdt søkere med fast ansettelse i distriktskommuner i Trøndelag fylke og med garanti om tilsetting i helsesøsterstilling etter fullført utdanning.

Rangering

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerer på følgende grunnlag:

Poeng basert på karakter

Det blir regnet et vektet gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemål fra fullført sykepleierutdanning. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Poeng for høyere utdanning utover opptakskravet

Det gis tillegg på 0,25 poeng per 15 studiepoeng avlagt etter opptakskravet. Maksimalt 3 poeng.

Poeng for praksis

Det gis tillegg på 1 poeng per fulle år praksis etter fullført opptakskrav, inntil 5 poeng. Deltidsstillinger regnes om til andel av heltid.

Eksempel: Du har arbeidet fire fulle år i 75 % stilling. Omregnet til 100 % blir dette tre årsekvalenter = 3 poeng for praksis.

Fri, 02 Mar 2018 12:58:21 +0100

Slik søker du

Søknadsfrist er 15. april 2018. Du søker om opptak ved å registrere en elektronisk søknad på NTNUs søknadsweb.

 

Krav om politiattest

Denne videreutdanningen har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.