Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanning

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere tiltak som bidrar til å ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid innenfor helsestasjonens og skolehelsetjenestens virksomhetsområde i kommunen.

Det legges vekt på at studentene utvikler forståelse for og evne til å samarbeide både tverrkulturelt, tverrprofesjonelt og sektorovergripende. Studentene skal kunne avdekke og kartlegge risikofaktorer i individet og individets miljø, og formidle opplysning om disse til enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn.

Studenten skal kunne tilegne seg kunnskap for å ivareta, utvide og utvikle helsesøstertjenestens praktiske og teoretiske kunnskaper i trå med landets helse- og sosialpolitiske intensjoner og samfunnets og brukernes behov. Studenten skal kunne vektlegge bruker – og nærmiljømedvirkning.

Andre videreutdanninger ved NTNU

NTNU tilbyr en lang rekke videreutdanninger for sykepleiere og annet helsepersonell. 

Oversikt over aktuelle videreutdanninger innenfor helse og omsorg