Videreutdanning, Trondheim

Helsesykepleierutdanning (Helsesøster)

 

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere tiltak som bidrar til å ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid innenfor helsestasjonens og skolehelsetjenestens virksomhetsområde i kommunen.

Det legges vekt på at studentene utvikler forståelse for og evne til å samarbeide både tverrkulturelt, tverrprofesjonelt og sektorovergripende. Studentene skal kunne avdekke og kartlegge risikofaktorer i individet og individets miljø, og formidle opplysning om disse til enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn.

Studenten skal kunne tilegne seg kunnskap for å ivareta, utvide og utvikle helsesykepleiertjenestens praktiske og teoretiske kunnskaper i trå med landets helse- og sosialpolitiske intensjoner og samfunnets og brukernes behov. Studenten skal kunne vektlegge bruker – og nærmiljømedvirkning.

 
Illustrasjon: barnehender
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPVHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april