Bachelorprogram - 3-årig, TRONDHEIM

Sykepleie

– Søk opptak

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak. Det er mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Søkere til desentralisert sykepleierutdanning i Hemne, Hitra, Meldal og Selbu må i tllegg dokumentere minimum to års relevant yrkeserfaring.

For ytterligere informasjon se http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/

Øvrige krav

Politiattest

Alle studenter må legge frem politiattest for å kunne delta i praksisopplæring og klinisk undervisning, jf. kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning. Attesten må ikke være eldre enn tre måneder.

Den som har merknad på politiattesten som er relevant for studiet, skal sende denne til Fakultet for medisin og helsevitenskap innen tre uker etter tilsagn om studieplass. Den som ikke har merknad på politiattesten, skal legge frem politiattesten ved studiestart.

Studenter som ikke har levert politiattest kan ikke starte på kliniske praksisstudier. Studenter kan under studiet bli avkrevd ny politiattest av praksisstedet f.eks i forbindelse med praksisstudier som omfatter omsorg for barn eller psykisk utviklingshemmede, eller praksisstudier ved regionale sikkerhetsavdelinger.

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Testing av MRSA og Tuberkulin

Studenter må levere en egenerklæring i forkant av praksisstudier. I praksisstudier er studenter definert som helsearbeidere og det stilles lovpålagt krav til testing i samsvar med forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstagere innen helsevesenet.  Den enkelte student er selv ansvarlig for å la seg teste.

MRSA
Studenter som skal ha praksisopplæring eller klinisk undervisning ved helseinstitusjon, plikter å gjennomgå undersøkelse for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Kravet gjelder for de som, i løpet av de siste 12 måneder, har arbeidet eller vært innlagt på helseinstitusjon i utlandet utenom Norden.  Se folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no/eway/ for nærmere informasjon om hvilke situasjoner dette gjelder. Testing gjennomføres hos fastlegen.

Tuberkuloseundersøkelse
Studenter som har oppholdt seg i minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse jf. forskrift om tuberkulosekontroll. Oversikt over hvilke land dette gjelder, finnes på folkeinstituttets hjemmesider www.fhi.no/eway/.

Studenter kan ta kontakt med studieadministrasjonen for å besvare skjema om forhåndsundersøkelse (egenerklæring) og informasjon om hvordan dette dokumenteres for hvert studieår. Nye tester blir også avkrevd etter praksisstudier i utlandet.

Taushetserklæring

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde, jf. § 4-6 i lov om universiteter og høgskoler. Studenter forplikter seg til å gjøre seg kjent med de bestemmelser om taushetsplikt som gjelder for sitt fagområde, jf. blant annet lov om helsepersonell, lov om sosiale tjenester, lov om barneverntjenester.

Alle studenter undertegner taushetserklæring før de skal ut i praksisstudier eller ved studiestart. Noen av studiestedene har egne retningslinjer som regulerer tilsatte og studenters taushetsplikt, samt egne formular som studenten må signere.

Hvordan søke opptak
 

 Søk opptak via Samordna opptak innen søknadsfristen 15. april (1. mars for noen søkergrupper).
 

Du kan omprioritere rekkefølgen på søknadsalternativene du har registrert frem til 1. juli. Du kan ikke legge til nye søknadsalternativer.
 

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Fristen er 10. mai (20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars). Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

 

Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant. Siste frist er da 1. juli.

 

Resultatet av opptaket er tilgjengelig i nettsøknaden din 20. juli. Husk å registrere svar innen svarfristen.


Mer utfyllende informasjon som søknadsprosessen finnes du på samordnaopptak

Spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak