BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Sykepleie

– Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i sykepleie veksler mellom teoretiske studier og ferdighetstrening i høgskolen og praktiske studier utenfor høgskolen i ulike deler av helsetjenesten. 

En nasjonal rammeplan for sykepleierutdanning angir hvilke kunnskapsområder som skal inngå i studiet. Dette er:

  1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag som omfatter: Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk, Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie, Vitenskapsteori og forskningsmetode og Etikk
  2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget som omfatter: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten
  3. Medisinske og naturvitenskapelige emner som omfatter: Anatomi, fysiologi og biokjemi, Generell patologi, sykdomslære og farmakologi og Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
  4. Samfunnsvitenskapelige emner som omfatter: Psykologi og pedagogikk, Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, Sosiologi og sosialantropologi og Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk

Studieprogrammet er bygd opp på en slik måte at kunnskap fra de ulike kunnskapsområdene er integrert i studiets emner.


Sentralt i utdanningen er et tidlig møte med pasienter og pårørende. Dette skjer gjennom kliniske praksisstudier, men også i teoretiske studier ved hjelp av casebeskrivelser fra praksisfeltet. Å lære et fag innebærer også å bli sosialisert inn i en fagkultur og et arbeidsfellesskap.

I løpet av utdanningen gjennomfører studenten 5 perioder med kliniske praksisstudier. Periodene har en varighet på fra 8 – 10 uker. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsakelig i Sør-Trøndelag.  Noen studiepoeng av de kliniske praksisstudiene er knyttet til egne læringsaktiviteter innen helsefremmende og forebyggende sykepleie, sykepleie til barn og unge og svangerskaps- og barselomsorg.

Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier utenfor Trondheim. Det vil også være muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. 


Se også studieplan for bachelor i sykepleie.

Studieplan

1. år

Første semester (høst) og andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HSYK1007 Anatomi, fysiologi og biokjemi 12
HSYK1008 Mikrobiologi 3
HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie 10 
HSYK1003 Medikamentregning og legemiddelhåndtering 5
HSYK1004 Sykepleie 1. studieår 5+5 (høst og vår)
HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie 5
HSYK101P Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie 15
HSYK2004 Sykepleie 2. år (undervisning starter vårsemesteret i 1. studieår)  
HSYK2003 Sykdomslære og farmakologi (undervisning starter vårsemesteret i 1. studieår)  

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HSYK2004 Sykepleie 2. år 15
HSYK2003 Sykdomslære og farmakologi 15
  Kliniske praksisstudier. Du blir plassert på to av emnene i 2. studieår 15+15
HSYK203P Kliniske praksisstudier medisinsk fagområde 2. studieår 15
HSYK204P Kliniske praksisstudier psykisk helsearbeid 2. studieår 15
HSYK205P Kliniske praksisstudier kirurgisk fagområde 2. studieår 15
HSYK206P Kliniske praksisstudier hjemmebastert omsorg 2. studieår 15

For hvert semester i 2. og 3. studieår tilbys alle 4 varianter av kliniske praksisstudier. Etter avsluttet studie i Bachelor i sykepleie skal du som student ha kliniske praksisstudier innen hvert av de fire områdene.

 

3. år

Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HSYK3001 Global health 5
HSYK3004 Sykepleie 3. studieår 10
HSYK3003 Bacheloroppgave i sykepleie 15
  Kliniske praksisstudier. Du blir plassert på to av emnene i 3. studieår 15+15
HSYK305P Kliniske praksisstudier medisinsk fagområde 3. studieår 15
HSYK306P Kliniske praksisstudier psykisk helsearbeid 3. studieår 15
HSYK307P Kliniske praksisstudier kirurgisk fagområde 3. studieår 15
HSYK308P Kliniske praksisstudier hjemmebastert omsorg 3. studieår 15
HSYK304P Praksisstudier i utlandet, valgemne 15

For hvert semester i 2. og 3. studieår tilbys alle 4 varianter av kliniske praksisstudier. Etter avsluttet studie i Bachelor i sykepleie skal du som student ha kliniske praksisstudier innen hvert av de fire områdene.