Sykepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Sykepleie

– Studiets oppbygning

sykepleie

Bachelor i sykepleie veksler mellom teoretiske studier og ferdighetstrening ved universitetet og praktiske studier utenfor universitetet i ulike deler av helsetjenesten. 

En nasjonal rammeplan for sykepleierutdanning angir hvilke kunnskapsområder som skal inngå i studiet. Dette er:

  1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag som omfatter: Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk, Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie, Vitenskapsteori og forskningsmetode og Etikk
  2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget som omfatter: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten
  3. Medisinske og naturvitenskapelige emner som omfatter: Anatomi, fysiologi og biokjemi, Generell patologi, sykdomslære og farmakologi og Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
  4. Samfunnsvitenskapelige emner som omfatter: Psykologi og pedagogikk, Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, Sosiologi og sosialantropologi og Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk

Studieprogrammet er bygd opp på en slik måte at kunnskap fra de ulike kunnskapsområdene er integrert i studiets emner.


Sentralt i utdanningen er et tidlig møte med pasienter og pårørende. Dette skjer gjennom kliniske praksisstudier, men også i teoretiske studier ved hjelp av casebeskrivelser fra praksisfeltet. Å lære et fag innebærer også å bli sosialisert inn i en fagkultur og et arbeidsfellesskap.

I løpet av utdanningen gjennomfører studenten 5 perioder med kliniske praksisstudier. Periodene har en varighet på fra 8 – 10 uker. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsakelig i Sør-Trøndelag.  Noen studiepoeng av de kliniske praksisstudiene er knyttet til egne læringsaktiviteter innen helsefremmende og forebyggende sykepleie, sykepleie til barn og unge og svangerskaps- og barselomsorg.

Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier utenfor Trondheim. Det vil også være muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. 


For nærmere informasjon om studiets innhold og oppbygging, se studieplan for bachelor i sykepleie.

01 jul 2019