Sykepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Sykepleie

Sykepleiestudenter samlet rundt sykeseng

 

Bachelorstudiet i sykepleie er 3-årig og tilbys som heltidsstudium. Studiet gir 180 studiepoeng. Utdanningen veksler mellom teoretisk og praksisrettet undervisning på campus og praksisperioder på forskjellige institusjoner. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier utenfor Trondheim.

Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr uke

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal baseres på yrkesetiske retningslinjer og fremme en flerkulturell forståelse av helse og sykdom." (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, s.4-5).

Sykepleierutdanningen er en allsidig utdanning. I samspillet mellom teori og praksis gir studiet deg grunnlaget for å utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter for å møte pasienter, pårørende og kolleger på et kvalifisert grunnlag.

Dette er en utdanning for deg som har lyst til å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Helse er et fagfelt i stadig endring, og som sykepleier vil du alltid møte nye faglige utfordringer, samme hva du velger å arbeide med.

Det stilles høye krav til sykepleierens kompetanse som for å møte og ivareta syke mennesker gjennom hele livsløpet. Pasientene er av begge kjønn, de trenger sykepleiere av begge kjønn.

Autorisasjon
Etter fullført utdanning og mottatt vitnemål, vil de kandidater som er omfattet av autorisasjonsordningen få tildelt autorisasjon etter søknad, jf. § 48 i lov om helsepersonell.

11 des 2018

Aktiviteter på sykepleiestudiet