BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG

Sykepleie

– Om praksis


Praksisstudiene utgjør 90 studiepoeng. I løpet av utdanningen gjennomfører studenten 5 perioder med kliniskepraksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsaklig i Trøndelagsfylkene. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Trondheim.

Ved opptak til studiet kreves det at studentene leverer politiattest. Studenter som ikke leverer politiattest ved studiestart, kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet og risikerer forsinkelse og eventuell tap av studierett.

Det vil også være muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet.

For mer informasjon se siden om utenlandsopphold.

Sentralt i utdanningen er et tidlig møte med pasienter og pårørende. Dette skjer gjennom kliniske praksisstudier, men også i teoretiske studier ved hjelp av casebeskrivelser fra praksisfeltet. Å lære et fag innebærer også å bli sosialisert inn i en fagkultur og et arbeidsfellesskap. Praksisstudiene utgjør totalt 90 studiepoeng, hvorav 15 studiepoeng er praksis i høgskolen.

En stor del av teoriundervisningen er forberedelse til veiledede praksisstudier. Ferdighetstreninger og simulering gjennomføres for at studenten skal kunne tilegne seg grunnleggende sykepleieferdigheter.

I Praktiske studier vil studentene både lære ved å gå sammen med erfarne sykepleiere og ved å delta i grupper med medstudenter og andre yrkesgrupper på praksisstudiestedet. I noen av praksisperiodene vil grupper av studenter bli veiledet av veiledere/veilederteam fortrinnsvis ledet av en sykepleier med veilederkompetanse.

I løpet av utdanningen gjennomfører studenten 5 perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsaklig i Sør-Trøndelag. 4,5 studiepoeng av de kliniske praksisstudiene er knyttet til egne læringsaktiviteter innen helsefremmende og forebyggende sykepleie, sykepleie til barn og unge og svangerskaps- og barselomsorg. Det vil også være muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. For mer informasjon, se ISVs sider om internasjonalisering.

Obligatorisk studiedeltagelse
Veiledede praksisstudier gjennomføres med oppfølging av veileder fra praksisstedet og lærer fra høgskolen. Det gis gruppeveiledning med lærer i alle praksisstudieperiodene. En praksisstudieuke tilsvarer 40 timer studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstudiestedet utgjør 30 timer.

Turnus
Studenter må påregne å gå i styrt vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Skifte av vakt uten godkjenning fra praksisveileder eller lærer regnes som fravær. Turnus gjøres tilgjengelig på praksisstudiestedet slik at alle på praksisstudiestedet kan være orientert om når studenten er tilstede. Studenten kan etter eget valg benytte inntil 2 dager til hospitering, kurs eller deltagelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner eller Livsglede for eldre. Dette skal være dokumentert, planlagt og godkjent av praksisveileder og lærer.

Praksisstudieavtale
Det gjennomføres i løpet av de 2 første ukene av praksisstudieperioden en samtale der det klargjøres hvilke forventninger som er knyttet til perioden, hvordan studenten planlegger sitt læringsarbeid og hvordan veiledning og vurdering skal gjennomføres.

Det er en forutsetning at studenten har medansvar for pasienter i praksisstudiet. Det innebærer at studenten/studentgruppen planlegger og gjennomfører sykepleie i samråd med sin/sine veileder/e. Videre innebærer det at studenten går inn i pasientnære mellommenneskelige situasjoner under praksisveileders veiledning.

Vurdering i praksisstudier
For hver veiledet periode skal det foretas midt- og sluttvurdering i forhold til forventet læringsutbytte for praksisstudieperioden. I vurderingssamtalene benyttes vurderingsdokument med utdanningens læringsutbytte for praksisstudier. Midtvurderingen er en formativ vurdering og må gjennomføres minimum 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning. Hvis det oppstår tvil om at studenten ved sluttvurdering vil oppnå bestått praksisstudieperiode, skal det angis hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudieperioden. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til alle praksisstudieperioder. Disse skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Dersom studenten ikke får godkjent sitt arbeidskrav, har studenten anledning til å levere på nytt inntil to ganger. Siste frist for godkjenning av praksisstudieemnet er 3 uker etter at praksisstudieemnet skulle vært avsluttet.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Astrid Kiil Hansen
(1.studieår: Studiekonsulent)

Heidi Krutvik 
(2.studieår: Studiekonsulent)

Torhild Dragsten
(3.studieår: Studiekonsulent)


Praksisansvarlige lærere:

Hanne Torbergsen
Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Vesna Forbergsskog
Kliniske praksisstudier i psykisk helsearbeid

Margret Gyda Wangen
Kliniske praksisstudier i kirurgisk fagområde

Heidi Killingberg
Kliniske praksisstudier i medisinsk fagområde

Inger Johanne Strøm Sandberg
Klinsike praksisstudier hjemmebasert omsorg