Telematikk

Ph.d.-program, 3-årig

Telematikk

– Om programmet


NB! Dette studiet har blitt erstattet av et nytt ph.d.-program i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi i 2019.


 

Ph.d.-programmet i telematikk er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Læringsmål

Kunnskaper

 • Kandidaten er i kunnskapsfronten innen fagområdet for avhandlingen.
 • Kandidaten har avansert kunnskap innen fagområdet til sitt tilhørende forskningsområde.
 • Kandidaten har bred kunnskap til fagområdet telematikk som helhet.
 • Kandidaten behersker fagområdets forskningsmetoder, og kan vurdere hensiktsmessigheten av metodene i forskning og faglig utviklingsarbeid innen fagområdet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan formulere problemstillinger og planlegge forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan anvende fagområdets forskningsmetoder til å frembringe ny kunnskap, nye teorier og metoder på en etisk forsvarlig måte.
 • Kandidaten kan drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet på høyt internasjonalt nivå, og publisere vitenskapelige artikler i anerkjente konferanser og tidsskrifter.
 • Kandidaten kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med etisk og faglig integritet.
 • Kandidaten kan formidle forskningsarbeid gjennom anerkjente formidlingskanaler. Dette gjelder også undervisning på master- og ph.d.-nivå.
 • Kandidaten kan vurdere behovet for og ta initiativ til innovasjon innen sitt fagområde.

Fagområder

Ph.d.-programmet i telematikk er knyttet faglig til ett av de tre forskningsområdene ved institutt for telematikk:

 • Nett (Networks)
 • Nettbaserte systemer (Networked Systems)
 • Informasjonssikkerhet (Information security)

I tillegg kommer tverrfaglige områder med fokus på telematikk og samfunn, og teleøkonomi. I tilfeller der Item’s fagområder mangler kompentanse på deler av forskningen det er behov for, bør tverrfaglig samarbeide innledes, med andre NTNU-institutter (f. eks. gjennom IME-SIG) og/eller med eksterne institusjoner.