Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program

Samfunnsvitenskap

– Emner

Krysspublisert på begge ph.d.-programmene: Om emnene

Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap kan du ta ph.d.-emner innenfor samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap. Du finner emnene vi tilbyr ved fakultetet nedenfor. Klikk på emnetittelen for mer informasjon om hvert enkelt emne. Hvis du ønsker en oversikt over alle ph.d.-emner ved NTNU, kan du søke i Emner A-Å

Som ph.d.-kandidat ved NTNU melder du deg opp i emner via Studentweb innen 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Ph.d.-kandidater betaler ikke semesteravgift. 

Er du ikke ph.d.-kandidat ved NTNU, men ønsker å ta et emne?

Eksterne ph.d.-kandidater eller andre som oppfyller forkunnskapskravene, kan søke opptak til ph.d.-emner via NTNUs Søknadsweb.

Krysspublisert på begge programmene: Ph.d.-emner i samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap - ph.d.-emner
Emnekode Emnetittel Ansvarlig enhet*
SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap SU
GEOG8000 Theoretical Perspectives in Geography 1 IGE
GEOG8001 Theoretical Perspectives in Geography 2 IGE
GEOG8523 GIS Data Capture and Mapping 2 IGE
SANT8004 PhD Course in Ethnographic Method SA
SANT8006 PhD Course in Ethnographic Method II SA
PSY8002 Risikopersepsjon og risikokommunikasjon IPS
PSY8003 Multivariate kvantitative forskningsmetoder IPS
PSY8005 Human psykofysiologi: Høy-tetthets EEG analyse              IPS
PSY8006 Introduksjon til Strukturlikningsmodellering IPS
PSY8007 Formidling og søknadsskriving IPS
PSY8010 Selvvalgt pensum - teori IPS
PSY8011 Selvvalgt pensum - metode IPS
SARB8008 Etnisitet og mangfold ISA
SARB8010 Sosial eksklusjon ISA
SARB8016 Aktuelt emne ISA
SARB8018 Individuelt lesepensum ISA
SARB8019 Brukermedvirkning i ulike former og ulike kontekster ISA
SARB8020 Familie, marked og stat i det nyliberale samfunn ISA
POL8502 Årsaker til krig ISS
POL8503 Internasjonal politisk økonomi ISS
POL8507 Policy-analyse ISS
POL8508 Utenrikspolitikk ISS
POL8509 Medier, opinion og politisk adferd ISS
POL8513 Politisk økonomi ISS
POL8514 Kvalitative metoder og studiet av borgerkriger ISS
POL8519 Stormakters vekst og fall ISS
POL8520 Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi ISS
POL8521 Komparativ helsepolitikk ISS
SOS8003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap ISS
SOS8007 Kvalitative forskningsmetoder ISS
SOS8530 Sosial interaksjon ISS
SOS8532 Internasjonale perspektiver på arbeidsliv og velferdsstat ISS
SOS8533 Moderne verdier og digitalisering ISS
SOS8534 Ulikhet, velferd og integrering ISS
SOS8535 Avanserte statistiske analysemetoder i samfunnsvitenskap ISS
SOS8536 Teoretisering og teoretiske strategier i samfunnsforskning ISS

*Ansvarlig enhet:
SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
IGE - Institutt for geografi
IPS - Institutt for psykologi
SA - Institutt for sosialantropologi
ISA - Institutt for sosialt arbeid
ISS - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Krysspublisert begge ph.d.-programmene: Utdanningsvitenskap - ph.d.-emner

Utdanningsvitenskap - ph.d.-emner
Emnekode Emnetittel Ansvarlig enhet*
SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap SU
PED8007 Perspektiver på dannelse u/paper IPL
PED8008 Perspektiver på dannelse IPL
PED8009 Dynamic Literacies (with paper) IPL
PED8010 Dynamic Literacies (without paper) IPL
PED8012 Sosial konstruksjon: teori og praksis m/paper IPL
PED8013 Sosial konstruksjon: teori og praksis IPL
PED8016 Samarbeidsbasert forskningsmetodologi IPL
BARN8101 Social Studies of Children and Childhood: Research Perspectives IPL
BARN8200 Methodology in Child and Childhood Research IPL
BARN8206 Narrative metoder i barne- og ungdomsforskning IPL
PLU8012 Kvantitative analysemetoder i praksis ILU
PLU8013 Vitenskapsteori og etikk med innretning mot profesjonsforskning ILU
PLU8014 Akademisk skriving ILU
PLU8017 Forskningsformidling ILU
PLU8018 Profesjonsteori for lærerutdannere ILU
PLU8019 Organisatorisk læring som forskningsfelt og praksis ILU
PLU8021 Kvalitative analysemetoder 1 ILU
PLU8022 Kvalitative analysemetoder 2 ILU
PLU8025 Demokrati og medborgerskap i utdanning ILU
PLU8027 Lærerutdanningsforskning ILU
LOS8010 Selvvalgt pensum – teori ILU
LOS8019 Organisasjonslæring og kunnskapsutvikling i organisasjoner ILU
LOS8030 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk ILU
LOS8031 Tekst i utdanningskontekst: Teoretiske inngangar og analysemetodar ILU
LOS8032 Vurdering og evaluering i utdanning: Politikk, forskning og praksis ILU
LOS8033 Å forske med kunsten som metodologisk praksis ILU
LOS8034 Nyere forskning innen barnehage og skole (1.–4. trinn) ILU

* Ansvarlig enhet:
SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
IPL - Institutt for pedagogikk og livslang læring
ILU - Institutt for lærerutdanning