Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i språkvitenskap


Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet i språkvitenskap er satt sammen av tre element:

  • Videregående vitenskapsteori og -etikk, 10 studiepoeng
  • Videregående teori/metodeutdanning, 10 studiepoeng
  • Fagspesifikt element, 10 studiepoeng

Emnet i vitenskapsteori og -etikk tilbys primært i form av KULT8851 - Vitenskapsteori som arrangeres av ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier. Emnet tilbys normalt hvert semester i form av tre samlinger à to dager.

Når det gjelder teori/metodeutdanning og fagspesifikt element tilbys disse hovedsakelig gjennom den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi. Som ph.d.-kandidat i språkvitenskap ved NTNU bør du derfor melde deg inn i forskerskolen. Du vil også få tilgang til andre aktiviteter og tilbud gjennom forskerskolen.


Godkjenning av opplæringsdel og ekstern skolering

Opplæringsdelen skal godkjennes av leder for ph.d.-programmet i samråd med veileder. Du skal levere en plan for opplæringsdelen i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-programmet. Dersom du har behov for å justere denne planen må du ta det opp med veileder og leder for ph.d.-programmet. Bekreftelse på godkjente justeringer skal sendes til fakultetet.

Dersom du skal ta emner i opplæringsdelen utenfor NTNU må dette godkjennes på forhånd av ph.d.-leder. Du har selv ansvar for å innhente tilstrekkelig informasjon om kurset og sørge for å oversende dokumentasjon til fakultetet i etterkant.

Du kan finne utfyllende informasjon om opplæringsdelen og om godkjenning av emner i §8 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og i studieplanen for ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet.