Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Om ph.d.-programmet

Om ph.d. programmet

Ph.d.-programmet i matematiske fag er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og Institutt for matematiske fag.

Doktorgradsprogrammet er faglig knyttet til Institutt for matematiske fag (IMF). Hovedområder innen matematsike fag er knyttet til forskning som strekker seg over et vidt spektrum av matematikk, matematikkdidaktikk, numerikk og statistikk, både i teoretisk retning og i samspill med naturvitenskap og teknologi.

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet matematiske fag, men kan også omfatte tverrfaglig forskningsområder med hovedprofil innen matematiske fag.


Hvorfor ta en ph.d. i matematiske fag

Å ta en ph.d.-grad gir deg en unik mulighet til å drive faglig fordypning. Du får mulighet til å forske innenfor et bredt fagfelt hvor det potensielt er mange anvendelsesområder.


Selvstendig arbeid

Ph.d.-utdanningenes viktigste komponent er et selvstendig arbeid innen forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning. Underveis skal det gis årlige framdriftsrapporter og en midtveisevaluering. Alle kandidater er pålagt midtveisevaluering etter halvgått avtaleperiode for å kvalitetssikre at studieprogresjon og veiledning fungerer tilfredsstillende.


Krav til opphold på enheten (residensplikt)

Kandidater med ekstern finansiering eller arbeidsplass må ha et opphold i et godt og relevant fagmiljø ved NTNU på til sammen ett år eller mer av ph.d.-utdanningen. Fakultetet skal sikre at den enkelte ph.d.-kandidat kan tilegne seg det totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse slik dette er beskrevet for 3. syklus i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Residensplikten kan gjennomføres sammenhengende eller i flere perioder. Det gis åpning for å redusere residensplikten dersom kandidaten vil være tilknyttet andre sterke forskningsmiljøer.