Ph.d.-program, 3-årig

Informasjonsteknologi

– Opplæringsdelen

IE-fakultetet kan godkjenne inntil ett (1) emne på ph.d.-nivå, der eksamen er avlagt før fullført mastergrad, tatt inn i opplæringsdelen for ph.d.-studiet.

Ph.D. kandidaten skal ta del i det obligatoriske Ph.D. introduksjonsseminaret.

Kandidatene kan pålegges å følge emnet DT8108 IT-emner i tillegg til de 30 studiepoeng som er pålagt i forskriften. 

Opplæring

Emnekode Emnenavn SP
Ph.d.-emne* 7,5
Ph.d.-emne* 7,5
Ph.d.-emne* 7,5
Ph.d.-emne* 7,5

*Ph.d.-emner som undervises ved institutt for datateknologi og informatikk i Trondheim studieåret 2017/2018

Minst 20 studiepoeng skal som hovedregel avlegges etter opptak.

For at et masteremne skal kunne inngå i opplæringsdelen kreves et nivå som tilsvarer karakter "B" eller bedre.

Elementer som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn to år ved opptaksdato.

Les mer om opplæringsdelen i NTNUs Ph.d.-forskrift.

Det finnes både treårige og fireårige stipendiatstillinger ved NTNU. Dersom du er tilsatt i en fireårig stipendiatstilling utgjør pliktarbeidet 25% av arbeidsmengden.

Det er viktig å understreke at du skal ha tre år nettotid totalt til å arbeide med selve doktorgradsutdanningen og pliktarbeidet skal ikke forsinke din progresjon i doktorgradsløpet. Pliktarbeidet er regulert av Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU.

I den grad det er mulig bør pliktarbeidet ha relevans for doktorgradsutdanningen din. 

Relevant pliktarbeid kan være:

  • Bidra i undervisning
  • Laboratorie- og øvingsundervisning
  • Veiledning og eksamensarbeid innenfor ditt kompetanseområde
  • Gi opplæring i bruk og drift av forskningsinfrastruktur
  • Delta i formidlingsprosessene og i utstilling- og samlingsarbeidet
  • Forskningsadministrativt arbeid knyttet til organisering av fagkonferanser
  • Hjelpe til med å skrive forskningsprosjektsøknader
  • Universitetspedagogisk kurs, HMS-opplæring og lignende som er nødvendig for pliktarbeidet
  • Lovpålagte valgte verv i universitetets styrer og råd, samt pålagt utvalgsarbeid uten særskilt honorar. Dette kan totalt maksimalt utgjøre tre måneder av pliktarbeidet.