Ph.d.-program i historie og kulturfag

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i historie og kulturfag

– Søk opptak

Krav til opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en mastergrad eller annen tilsvarende utdanning, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket.

 

Opptakskrav og søknadsprosess

Krav til opptak

Femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning med gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre de siste to år. Graden skal normalt være innenfor et fagområde som hører inn under det aktuelle ph.d.-programmet. Kandidater med annen fagbakgrunn kan tas opp på programmet etter en totalvurdering av prosjekt, tema, prosjektbeskrivelse og problemstillinger.

For mer informasjon om dette, se studieplanen og  ph.d.-forskriftens § 5.1.

Finansiering er et absolutt krav. Ingen får opptak på et ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet uten en skikkelig finansieringsplan. Fakultetet lyser som regel ut åpne stipend en gang i året. I tillegg blir prosjektrelaterte stipendiatstillinger lyst ut ved behov gjennom hele året. Utlysingene legges ut på NTNUs nettsider og på jobbnorge.no. Søknad på stilling sendes gjennom jobbnorge.

En annen finansieringskilde for ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultet er gjennom stipendiatstillinger ved en høgskole. Dersom høgskolen ikke selv tilbyr ph.d.-utdanning innen fagfeltet må det søkes opptak ved en akkreditert institusjon som f.eks. NTNU. Det er også mulig for ansatte ved høgskoler å få opptak til et ph.d.-program med avtale med arbeidsgiver om frikjøp og utvidet forskningstid.

I tillegg kan du inngå en avtale om finansiering direkte med annen arbeidsgiver eller via Forskningsrådet i form av nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d.


Det er viktig at du tidlig kommer i kontakt med det aktuelle fagmiljøet og finner en potensiell hovedveileder. Hovedveileder skal være klar ved søknad om opptak, og du skal normalt ha minst to veiledere. Ved hjelp av instituttenes nettsider kan du finne informasjon om hva de ulike fagpersonene arbeider med og hvem som kan være aktuell for deg og ditt prosjekt. Dersom du er tilknyttet et større forskningsprosjekt inngår vanligvis veileder i prosjektgruppen. Minst én av veilederne, normalt hovedveileder, skal være tilsatt ved NTNU. Dette gjelder også for eksternt tilsatte ph.d.-kandidater.

Veiledere ved Det humanistiske fakultet skal selv ha fullført en doktorgrad og/eller ha oppnådd professorkompetanse gjennom bedømmelse. Du har krav på totalt 210 timer veiledning i løpet av perioden, 70 timer i året i tre år. Antall timer er fast uavhengig av lengde på finansieringsperioden.

Prosjektbeskrivelsen er avgjørende. Ingen blir tatt opp på et ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet uten en grundig vurdering av det faglige innholdet i prosjektet. Det betyr at du må levere en fullstendig prosjektbeskrivelse i det du søker opptak på ph.d.-programmet. Både hovedveileder, instituttet og leder for ph.d.-programmet må anbefale søknaden for at du skal få opptak. Prosjektbeskrivelsen skal være på 5-10 sider.

Vi har laget en egen huskeliste for å hjelpe deg med utarbeidingen av prosjektbeskrivelsen.

Søknad om opptak sendes fakultetet via instituttet og ph.d.-leder. Søknaden skal være anbefalt av hovedveileder. I tillegg til det fastsatte søknadsskjemaet, skal søknaden inneholde:

  • Fullstendig prosjektbeskrivelse
  • Dokumentasjon på fullført mastergrad (eller annen likeverdig utdannelse), inkludert karakterutskrift
  • Dokumentasjon på finansiering (dersom du er tilsatt som stipendiat ved HF er ikke dette nødvendig)
  • Redegjørelse for evt. rettslige og etiske problemstillinger. Legg gjerne ved tillatelser fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private dersom det er mulig og prosjektet er avhengig av slike.

Søknader på ph.d.-programmet behandles fortløpende og oppstartsdato vil tilsvare finansieringsstart. Dersom søknaden er i orden og all dokumentasjon er vedlagt vil du få svar i løpet av få uker.