Ph.d.-program i historie og kulturfag

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i historie og kulturfag

– Læringsmål

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 

Kandidaten:

- har inngående kunnskap om og er meget godt oppdatert når det gjelder teori og metode innenfor fagområdet

- behersker og kan diskutere vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger innenfor faget og knytte dette til generell vitenskapsteori

- kan knytte eget prosjekt og faglige interesser til bredere faglige og samfunnsmessige forhold

 

FERDIGHET

 

Kandidaten:

- kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

- kan vurdere hensiktsmessigheten ved og anvendelsen av forskjellige teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter

- kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid slik at det kan vekke internasjonal interesse innen eget fagfelt

- kan håndtere komplekse faglige utfordringer

- kan skrive forskjellige typer akademiske tekster innenfor sitt fagområde og reflektere over skriveprosessen

- kan vurdere kritisk og gi konstruktiv tilbakemelding på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde

- kan reflektere over praksiser innenfor eget fagfelt, supplere eksisterende kunnskap og bidra til nyskapning innen fagområdet

 

GENERELL KOMPETANSE

 

Kandidaten:

- kan identifisere, reflektere over og håndtere relevante forsknings- og profesjonsetiske problemstillinger og gjøre forskning med faglig integritet

- kan sette faglige spørsmål inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst

- kan forholde seg til, ha overblikk over og syntetisere store tekstmengder og datamateriale, håndtere kompleksitet, og formidle resultatene kan bidra i tverrfaglige prosjekter og tverrfaglig forskningssamarbeid

- kan både skriftlig og muntlig formidle forsknings- og utviklingsarbeid på nasjonale og internasjonale arenaer i genre og språk tilpasset forskjellige målgrupper