Design

Ph.d.-program (doktorgrad)

Design

– AVSLUTNING

Søknad om å få avhandlingen bedømt

Søknaden rettes til fakultetet og sendes via instituttet. Dette bør skje senest 4 mnd før disputas. Sammen med søknaden sendes 1 eksemplar av avhandlingen. Så snart avhandlingen er trykt, sendes 2 eksemplarer til fakultetskontoret.

Hvis avhandlingen omfatter fellesarbeid, skal kandidaten innhente erklæringer fra medforfatter(e) og herunder eventuelt hans/hennes/deres samtykke i at arbeidet benyttes som del av doktoravhandlingen (skjema - medforfattererklæring).

Bedømmelseskomite

 • Til å bedømme avhandlingen og forsvaret av den oppnevner fakultetet en sakkyndig bedømmelseskomite på minst 3 medlemmer etter begrunnet forslag fra institutt/fagmiljø. Begrunnelsen skal vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt. Forslaget skal foreligge ved innlevering av avhandlingen.
 • Minst 2 av komitemedlemmene skal være uten tilknytning til NTNU.
 • Komiteen skal ha minst ett utenlandsk medlem, fortrinnsvis fra et anerkjent utenlandsk lærested, og som har erfaring i å lede egne doktorgradskandidater eller i å bedømme avhandlinger i eget land.
 • Begge kjønn skal så fremt mulig være representert i komiteen.
 • Medlemmene skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse.
 • Fakultetet utpeker administrator for komiteen og opponenter etter forslag fra instituttet. Administrator skal normalt være det oppnevnte NTNU-medlemmet.
 • Oppnevnte veiledere kan ikke administrere komiteens arbeid.
 • Doktoranden kan gi skriftlige merknader til komiteens sammensetning innen 1 uke. Hvis doktoranden ikke har merknader, skal fakultetet underrettes snarest mulig.

Tidlige praktiske forberedelser

Disse ivaretas av institutt og administrator.

 • Tidspunkt for prøveforelesning og disputas bør avtales tidlig med komiteen.
 • Rom for disputasen (Totalrommet eller Rådsalen i Hovedbygningen), hotell for tilreisende og lignende reserveres samtidig.

Sammendrag av avhandlingen

Du skal levere et kortfattet, separat sammendrag av avhandlingen for offentliggjøring. Dette tilsvarer sammendraget/abstract helt i begynnelsen av avhandlingen (1-2 sider), og vil bli publisert på NTNUs nettsider sammen med programmet for prøveforelesning og disputas. Avhandlingssammendraget kan du levere ved å klikke her.

Trykking av avhandling

Det er utarbeidet en engelskspråklig og en norskspråklig mal for NTNUs doktorgradsavhandlinger som forutsettes brukt. Malene gir avhandlingene et fellespreg på omslag og tittelblad, og gjør NTNU synlig som et enhetlig universitet.

I den felles malen inngår et eget ISSN-serienummer med serietittel Doktoravhandlinger ved NTNU, eventuelt Doctoral thesis at NTNU, etterfulgt av løpende nummerering for hvert kalenderår.

Avhandlingen skal også ha et ISBN-nummer. Denne tjenesten er nå lagt opp slik at kandidaten selv logger seg inn og henter både ISBN-nummer og nummer i serien (http://sats.itea.ntnu.no/isbnprovider/start.do). Videre følges de ledetekstene som kommer opp. Hvis kandidaten ikke har brukernavn til NTNUs datanettverk, kan han kontakte: dravh@ub.ntnu.no.

Aktuelle trykkerier

For informasjon om aktuelle trykkerier og hvordan bestille trykking, klikk her.

Fordeling av trykte avhandlinger

 • Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, og fakultetet sender ett eksemplar av den trykte avhandlingen til UBiT senest tre uker før disputasen.
 • Den trykte avhandlingen sendes fakultetet i 2 eksemplarer.
 • Instituttet sender etter disputasen 7 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Elektronisk utgave av avhandlingen - pliktig avlevering til NTNUs digitale arkiv

Alle doktorander skal levere en elektronsik kopi av sin doktorgradsavhandling til biblioteket (UBiT) for arkivering og elektronisk publisering. Dette kommer i tillegg til innlevering av trykte eksemplar. Det vil være mulig å reservere seg mot elektronisk publisering, men avhandlingen skal likevel leveres i elektronisk form for arkivering i NTNUs digitale arkiv DIVA.

Emne for prøveforelesning

Tema for prøveforelesningen (på eget skjema) bestemmes av komiteen og sendes til fakultetet senest 5 uker før disputasen. Kandidaten får emnet for prøveforelesningen utlevert på e-post 10 arbeidsdager før prøveforelesningen.

Innstilling fra bedømmelseskomiteen

 • Komiteens innstilling sendes fakultetet senest 5 uker før disputasen.
 • Kandidaten får innstillingen tilsendt og kan komme med skriftlige merknader innen 10 arbeidsdager etter at den er mottatt.

Annonsering av disputas

Disputasen kunngjøres av fakultetet på ADs nettsider og til ansatte på kanalen "Fakultet for arkitektur og design" på Innsida.

Den praktiske gjennomføringen av disputasen

 • Gjennomføringen av disputasen ivaretas av instituttet.
 • Dekanus bemyndiger normalt instituttleder til å lede disputasen.

Etter disputasen skal:

 • Administrator sender sensurskjema og et eksemplar av avhandlingen i underskrevet stand til fakultetet.
 • Fakultetet krever en plan for publisering av avhandlingen. Det skal normalt publiseres 3 artikler, hvorav 1 i et anerkjent internasjonalt tidsskrift.
25 feb 2019