Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i audiovisuelle medier

– Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning.

 

Opptakskrav og søknadsprosess

Krav til opptak

Utdanning

Master i film-/medievitenskap eller tilsvarende utdanning med gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre de siste to år. Kandidater med annen fagbakgrunn kan tas opp på programmet etter en totalvurdering av prosjekt, tema, prosjektbeskrivelse og problemstillinger. Det er en forutsetning at eventuell mastergrad har faglig fordypning som kvalifiserer for opptak på doktorgrad.

For mer informasjon om dette, se studieplanen og  ph.d.-forskriftens § 5.1.

Finansiering

Finansiering er et absolutt krav. Ingen får opptak på ph.d.-programmet i audiovisuelle medier uten en skikkelig finansieringsplan. Den vanligste finansieringskilden er stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet, NTNU, eller Høgskolen i Innlandet. Det humanistiske fakultet, NTNU, lyser som regel ut åpne stipend en gang i året. I tillegg blir prosjektrelaterte stipendiatstillinger lyst ut ved behov gjennom hele året. Høgskolen i Innlandet lyser ut prosjektrelaterte stipendiatstillinger jevnlig. Utlysingene legges ut på NTNU eller INNs nettsider og på jobbnorge.no. Søknad på stilling sendes gjennom jobbnorge.

En annen finansieringskilde for ph.d.-kandidater er gjennom stipendiatstillinger ved en annen høgskole. Dersom høgskolen ikke selv tilbyr ph.d.-utdanning innen fagfeltet må det søkes opptak ved et akkreditert program som f.eks. ph.d.-programmet i audiovisuelle medier. Det er også mulig for ansatte ved høgskoler å få opptak til et ph.d.-program med avtale med arbeidsgiver om frikjøp og utvidet forskningstid.

I tillegg kan du inngå en avtale om finansiering direkte med annen arbeidsgiver eller via Forskningsrådet i form av nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d.

Veileder

Det er viktig at du tidlig kommer i kontakt med det aktuelle fagmiljøet og finner en potensiell hovedveileder. Hovedveileder skal være klar ved søknad om opptak, og du skal normalt ha minst to veiledere. Ved hjelp av instituttenes nettsider kan du finne informasjon om hva de ulike fagpersonene arbeider med og hvem som kan være aktuell for deg og ditt prosjekt. Dersom du er tilknyttet et større forskningsprosjekt inngår vanligvis veileder i prosjektgruppen. Hovedveileder skal normalt være tilknyttet din hjemmeinstitusjon som er enten NTNU eller INN, mens en medveileder skal være fra partnerinstitusjonen. Hjemmeinstitusjonen er den institusjonen du enten er ansatt ved eller har mest tilknytning til. Dette gjelder også for eksternt tilsatte ph.d.-kandidater. Det er også mulig å ha medveiledere fra andre utdanningsinstitusjoner dersom faglige hensyn tilsier det.

Veiledere skal selv ha fullført en doktorgrad og/eller ha oppnådd professorkompetanse gjennom bedømmelse.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er avgjørende. Ingen blir tatt opp på ph.d.-programmet uten en grundig vurdering av det faglige innholdet i prosjektet. Det betyr at du må levere en fullstendig prosjektbeskrivelse i det du søker opptak på ph.d.-programmet. Både hovedveileder, instituttet og leder for ph.d.-programmet må anbefale søknaden for at du skal få opptak. Prosjektbeskrivelsen skal være på 5-10 sider.

Vi har laget en egen huskeliste for å hjelpe deg med utarbeidingen av prosjektbeskrivelsen.

Hvordan søke opptak

Søknadsprosedyren følger ordinære administrative rutiner ved den institusjonen du ønsker å søke opptak ved. Dette vil bli din hjemmeinstitusjon. Dersom du er tilsatt som stipendiat ved NTNU eller INN vil dette være din hjemmeinstitusjon. Dersom du er eksternt tilsatt vil hjemmeinstitusjonen være den institusjonen hvor du planlegger å tilbringe mesteparten av ph.d.-perioden og hvor hovedveileder er tilsatt. Søknaden må godkjennes av ph.d.-ledelsen for programmet før opptak.

Søknad om opptak via NTNU sendes fakultetet via instituttet. Søknaden skal være anbefalt av hovedveileder. I tillegg til det fastsatte søknadsskjemaet, skal søknaden inneholde:

  • Fullstendig prosjektbeskrivelse
  • Dokumentasjon på fullført mastergrad (eller annen likeverdig utdannelse), inkludert karakterutskrift
  • Dokumentasjon på finansiering (dersom du er tilsatt som stipendiat ved HF er ikke dette nødvendig)
  • Redegjørelse for evt. rettslige og etiske problemstillinger. Legg gjerne ved tillatelser fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private dersom det er mulig og prosjektet er avhengig av slike.

Søknader på ph.d.-programmet behandles fortløpende og oppstartsdato vil tilsvare finansieringsstart.