Endringer i tildeling av jentepoeng ved søknad til sivilingeniørstudier

Endringer i tildeling av jentepoeng ved søknad til sivilingeniørstudier

Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt at jentepoengene på flere av studieprogrammene innenfor de 5-årige masterstudiene i teknologi (siv.ing. studiene) tas bort fra og med førstkommende opptak (opptak til studieåret 2016/17).

Se mer informasjon på Kunnskapsdepartementets nettside:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-01-16-endringer-i-opptaksforskriften/id2471594/

Det skal fortsatt gis to tilleggspoeng for jenter på følgende studieprogram innenfor integrert 5-årige master i teknologi (siv.ing.):

Ingeniørvitenskap og IKT

Marin teknikk

Produktutvikling og produksjon

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Kybernetikk og robotikk

Kommunikasjonsteknologi

Datateknologi

Fysikk og matematikk

Materialteknologi
 

Ved NTNU gis det ellers 2 tilleggspoeng for jenter ved bachelorutdanninger i ingeniørfag (unntatt kjemi) og maritim utdanning (nautikk)


Tilleggspoengene opphører fra og med førstkommende opptak (til studieåret 2016/17) for følgende:

Industriell økonomi og teknologiledelse, Nanoteknologi, Petroleumsfag,Tekniske geofag, Energi og miljø, Bygg- og miljøteknikk.

04 feb 2016

Endra opptakskrav til 3-årig bachelorstudium i sjukepleie

Endra opptakskrav til 3-årig bachelorstudium i sjukepleie

Frå og med opptak til studieåret 2019–2020:

Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar).

Desse krava gjeld også for alle som søkjer på grunnlag av realkompetanse.

Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande.


Nye krav ved opptak til realfagsstudier

Nye krav ved opptak til realfagsstudier

Kunnskapsdepartementet har åpnet for at NTNU, som en forsøksordning i fire år, kan stille krav om Matematikk R2 fra søkere til realfagsstudier fra opptaket til studieåret 2018/19. Kravet om R2 kommer i tillegg til øvrige opptakskrav for opptak til realfagsstudier.

For NTNU vil dette kravet da gjelde følgende realfagsstudier:

Bachelor i matematiske fag
Årsstudiet i matematiske fag
Bachelor i kjemi
Bachelor i fysikk