Endringer i tildeling av jentepoeng ved søknad til sivilingeniørstudier

Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt at jentepoengene på flere av studieprogrammene innenfor de 5-årige masterstudiene i teknologi (siv.ing. studiene) tas bort fra og med førstkommende opptak (opptak til studieåret 2016/17).

Se mer informasjon på Kunnskapsdepartementets nettside:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-01-16-endringer-i-opptaksforskriften/id2471594/

Det skal fortsatt gis to tilleggspoeng for jenter på følgende studieprogram innenfor integrert 5-årige master i teknologi (siv.ing.):

Ingeniørvitenskap og IKT

Marin teknikk

Produktutvikling og produksjon

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Kybernetikk og robotikk

Kommunikasjonsteknologi

Datateknologi

Fysikk og matematikk

Materialteknologi
 

Ved NTNU gis det ellers 2 tilleggspoeng for jenter ved bachelorutdanninger i ingeniørfag (unntatt kjemi) og maritim utdanning (nautikk)


Tilleggspoengene opphører fra og med førstkommende opptak (til studieåret 2016/17) for følgende:

Industriell økonomi og teknologiledelse, Nanoteknologi, Petroleumsfag,Tekniske geofag, Energi og miljø, Bygg- og miljøteknikk.


Thu, 04 Feb 2016 15:15:37 +0100

Endra opptakskrav til 3-årig bachelorstudium i sjukepleie

Frå og med opptak til studieåret 2019–2020:

Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar).

Desse krava gjeld også for alle som søkjer på grunnlag av realkompetanse.

Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande.


Nye krav ved opptak til realfagsstudier

Kunnskapsdepartementet har åpnet for at NTNU, som en forsøksordning i fire år, kan stille krav om Matematikk R2 fra søkere til realfagsstudier fra opptaket til studieåret 2018/19. Kravet om R2 kommer i tillegg til øvrige opptakskrav for opptak til realfagsstudier.

For NTNU vil dette kravet da gjelde følgende realfagsstudier:

Bachelor i matematiske fag
Årsstudiet i matematiske fag
Bachelor i kjemi
Bachelor i fysikk