Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

2-årig master

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

– Studiets oppbygging

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

Illustrasjonsfoto: Ringperm og blyant

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Siviløkonom

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. I tredje semesteret kan studentene ta et studieopphold ved et samarbeidende universitetet i utlandet. 

Studiet tilbyr følgende hovedprofiler:

Studentene må velge hovedprofil på StudentWeb innen 1. september første studieår

Fordeling mellom ulike fagkategorier

Fellesemner (22, 5 sp)

Dette er emner som er obligatorisk for alle profilene. De er fordelt på første, andre og tredje semester. Til sammen utgjør de 22, 5 studiepoeng. 

Metodeemner (15 sp)

Det er et generelt krav om at alle studentene minimum skal ha to metodeemner – til sammen 15 sp. De enkelte hovedprofilene fastsetter retningslinjer for studentens frihet til å velge metodeemner.

Hovedprofilemner (30 sp) og masteroppgave (30 sp)

Hovedprofilen består av minimum fire emner fra den aktuelle profilen i tillegg til masteroppgaven. Til sammen utgjør dette 60 sp. Den enkelte hovedprofilen fastsetter retningslinjer for hvilke emner du kan velge innenfor hovedprofilen. 

Valgemner (22,5 sp)

Alle studentene skal ta tre valgemner – til sammen 22,5 studiepoeng. For å ivareta breddkravet må minst et emne velges fra en annen hovedprofil.


Ved valg av emner fra et annet institutt enn NTNU Handelshøyskolen, eller fra en annen utdanningsinstitusjon, må dette søkes om skriftlig til administrasjonen. Kriterier for å få godkjent eksterne emner er at de er på masternivå og at de er relevante for mastergraden/siviløkonomutdanningen.


 

Master i økonomi og administrasjon

Valgemner 2019-20:
 

Emnekode Emnenavn sp Semester
BFIN4012 Interest Income Securities 7,5 HØST
BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans 7,5 HØST
BMRK4021 Forbrukerforståelse 7,5 HØST
BMRR4010  Virksomhetsstyring, prosesser og IKT 7,5 HØST
BMRR4015 Avansert data- og transaksjonsanalyse 7,5 HØST
BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse 7,5 HØST
BOKO5020 Ny offentlig styring 7,5 HØST
IF400 Finansielle intrumenter 7,5 HØST
MET410 Kvalitative forskningsmetoder 7,5 HØST
MET430 Matematikk II 7,5 HØST
MET500 Multivariate statistiske analyser ved bruk av LISREL 7,5 HØST
SOL415 Strategisk Ledelse 7,5 HØST
TDT4252 Virksomhetsarkitektur og innovasjon  7,5 HØST
TMF410 Industriell markedsføring 7,5 HØST
TSOL415 Human Resource Management 7,5 HØST
TSOL550 Infuencing and Negotiation Skills 7,5 HØST
TSOL425 Teamledelse og teknologi 7,5 HØST
ØS410 Strategisk økonomistyring 7,5 HØST
IMT4113 Introduction to cyber and information technology 7,5 NETTBASERT
IMT4115 Introduction to information security management 7,5 NETTBASERT
IMT4127 Security management metrics 7,5 NETTBASERT
BSOL4005 Organisasjonsteoretiske persepektiver 7,5 HØST
MF425 Merkevareledelse  7,5 HØST
BSOL4620 Innovasjonsledelse  7,5 VÅR
IF410 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 7,5 VÅR
IF440 Capital Markets and Uncertainty 7,5 VÅR
MET420 Kvantitativ metode og økonometri 7,5 VÅR
MF440 Markedsorientert serviceledelse 7,5 VÅR
SOL420 Ledelse 7,5 VÅR
ØS440 Regnskap i teori og praksis 7,5 VÅR

 

 

 

 

 

Progresjonskrav

Eksamen i obligatoriske emner, samt nødvendige eksamener i hovedprofil og metode må være bestått innen oppmeldingsfristen til eksamen for å skrive masteroppgave i avsluttende semester.

En student som står til rest med inntil 7,5 studiepoeng kan etter søknad gis anledning til å starte på masteroppgaven dersom det kan dokumenteres tungtveiende forhold som tilsier dette.