Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

2-årig master

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

– Forventet læringsutbytte

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

Studieprogrammet gir graden Master i økonomi og administrasjon, og rett til å benytte tittelen siviløkonom. 
 

Kunnskap: 

Ha inngående og oppdatert kunnskap om relevante teorier og empiri innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet
Ha bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale bedriftsøkonomiske problemstillinger og kunne anvende kunnskapen på nye områder
Ha solid kompetanse innen vitenskapelig metodikk
 

Ferdigheter: 

Være i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren
Være i stand til å forstå og analysere ulike bedriftsøkonomiske problemstillinger
Kunne evaluere relevante fremgangsmåter og reflektere over de valg som tas i ulike beslutningssituasjoner
 

Generell kompetanse: 

Ha tilegnet seg innsikt i kritisk tenkning for å kunne kommunisere og samarbeide på tvers av fagområder
Ha opparbeidet seg et godt grunnlag for å kunne reflektere over etiske problemstillinger i lys av krav til samfunnsansvar og bærekraft
Ha solid grunnlag til å forstå sin profesjon i en digital kontekst
Kunne være en konstruktiv ressurs i innovasjonsprosesser