Masterprogram, 2-årig

Voksnes læring

– Om studieprogrammet

Læring foregår kontinuerlig og overalt - i skole, arbeid og fritid. I masterprogrammet står voksnes læring og kompetanseutvikling sentralt som i dag er viktige tema for kunnskapspolitikken. Masterprogrammet er unikt i Norge.


Hva er voksnes læring?

Voksnes læring er et tverrfaglig fagområde som tar utgangspunkt i et utvidet læringsbregrep som inkluderer læring gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Samfunnsendringer krever stadig omstilling, og læring utfordres på individ- og systemnivå.

Masterprogrammet omfatter teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan man kan organisere, tilrettelegge og vurdere voksnes læring i utdanning, arbeidsliv og på andre arenaer der voksnes læring foregår.

Masterprogrammet kan enten tas som et toårig studium eller på deltid over 3-4 år. Programmet er bygd opp av obligatoriske og valgfrie emner. De obligatoriske emnene består blant annet av en gjennomgang av ulike teoretiske perspektiver på voksnes læring og tre fordypningsemner. Du får også en grundig forskningsmetodisk innføring. Valgfrie emner på til sammen 15 studiepoeng kan velges fra andre studieprogram ved NTNU. Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng, som skrives under veiledning .


Hvorfor voksnes læring?

Masterprogrammet voksnes læring egner seg både for ordinære studenter og personer som har yrkeserfaring på områder hvor forståelse for voksnes kompetanse og læring er sentralt.

Eksempler på målgrupper er personer som vil kvalifisere seg for å arbeide med voksnes læring i skoleverket, personer med yrkeserfaring som vil arbeide med ledelse, utdanning, opplæring og kursing av ansatte, og ansatte i ulike kunnskapsorganisasjoner som ønsker formell mastergrad. Programmet vil også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Masterprogrammet voksnes læring er ikke bare det første masterprogrammet om voksnes læring ved NTNU, men studentene fra dette studiet vil også bli de første fra et norsk universitet med en forskningsbasert master innen dette fagområdet. Institutt for pedagogikk og voksnes læring (IPL) ved NTNU er landets eneste samlede forskningsmiljø for voksnes læring. Forskerne har tverrfaglig fagbakgrunn og er eksperter på mange forskjellige områder som gjelder voksne i læring. Disse vil i hovedsak være lærerne og veilederne ved studiet.

Forskerne ved IPL arbeider innenfor en rekke temaer som også kan være tema for en masteroppgave:

  • arbeidsliv, kompetanseutvikling og praktisk kunnskap
  • medborgerskap, deltakelse og medvirkning
  • kompetansepolitikk
  • voksnes vilkår for læring og utdanning
  • teknologirike læringsmiljø
  • voksne med spesielle læringsbehov
  • innvandrere i opplæring, arbeids- og samfunnsliv

Informasjonsbrosjyre

Du kan laste ned brosjyren om masterprogrammet i voksnes læring her, eller du kan sende en epost til instituttet, dersom du ønsker å bestille ett eller flere eksemplarer.