Masterprogram, 2-årig

Voksnes læring

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale problemområder, aktuell forskning, teorier og perspektiver innen voksnes læring ut ifra et livslangt og livsvidt perspektiv
 • har kunnskap om det tverrfaglige områdets framvekst, egenart og relevans i samfunnet
 • har kunnskap om ulike og relevante forskningsmetoder

Ferdighet

 • kan arbeide systematisk med problemstillinger, vitenskapelige teorier og forskningsmetoder som er relevante for voksnes læring
 • kan identifisere og analysere muligheter, vilkår og effekter av voksnes læring i ulike kontekster
 • kan skape og legge til rette for gode læringsprosesser
 • kan gjennomføre, diskutere og kritisk vurdere egne og andres undersøkelser i dette tverrfaglige feltet

Generell kompetanse

 • kan anvende forskningsbaserte kunnskaper på individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå
 • kan formidle faglige vurderinger på relevant måte i ulike sammenhenger, både skriftlig og muntlig
 • kan delta i forsknings- og utviklingsarbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i ulike sektorer