Veg og jernbane

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Veg og jernbane

– Læringsutbytte

Veg og jernbane

Masterprogrammet skal gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene veg og jernbane. 

Kunnskap

Du skal ha

 • Betydelig faglig bredde og dypere forståelse av ingeniørfaglige basisemner og spesialiseringer.
 • Forskningsmessig forståelse og dyp teknisk kunnskap innen sin hovedprofil
 • Grunnleggende kunnskap om metoder og verktøy for å analysere, vurdere og implementere tekniske løsninger

Ferdigheter

Du skal kunne

 • Anvende dine kunnskaper i utvikling og innovasjon av fagområdet i en samfunnsmessig og tverrfaglig sammenheng
 • Løse aktuelle problemstillinger basert på problemanalyse, formulering av delproblemer og vurdering av innovative tekniske muligheter
 • Løse praktiske problemer innen fagområdet basert på tilgjengelig teknologisk kunnskap

Generell kompetanse

Du skal

 • Ha en profesjonell forståelse og holdning når det gjelder kunnskap, planlegging og forskning, tilpasset skiftende omstendigheter og ny kunnskap
 • Kunne arbeide selvstendig og i flerfaglige grupper, i samarbeid med spesialister og kunne ta nødvendige initiativ
 • Kunne kommunisere effektivt resultater fra ingeniørarbeidet både til profesjonelle og ikke-eksperter
 • Erkjenne og forstå nødvendigheten av å evaluere og vurdere ingeniørarbeidet i en teknologisk, etisk og sosial sammenheng, samt ta ansvar relatert til bærekraft, miljø, økonomi og sosial velferd
 • Ha en holdning til å vedlikeholde profesjonskompetansen gjennom livslang læring