Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst består av

  • 60 studiepoeng studieretningsemner
  • 30 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode
  • 30 studiepoeng masteroppgave

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst - studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3611 Utdanning - historie, politikk og styring 15
PED3615 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon 7,5
PED3616 Mediedanning og mediepedagogikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5
PED3613 Læring, motivasjon og sosialt samspill 15
PED3614 Pedagogisk grunnlagstenkning 7,5

2. år

Tredje semester (høst)*
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3001 Statistikk 7,5
PED3009 Fordypning i forskningsmetode 7,5
PED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3906 Masteroppgave i utdanning og oppvekst 30

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Du må betale semesteravgift hvert semester, også for semesteret når du skal ha muntlig eksamen selv om du leverte oppgaven i slutten av forrige semester. Du må melde deg opp på studentweb innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

På den første veiledningstimen fyller du ut en masteravtale. 
Skjemaet finner du her:

Veiledning er obligatorisk, og du er pliktig til å delta på minimum én veiledningstime før du kan levere masteroppgaven.

Det er satt av 35 timer til veiledning. Dette inkluderer veilederens forberedelser og etterarbeid. 5 av timene skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med utvikling av prosjektet semesteret før selve skrivingen av masteroppgaven.

Når det gjelder masteroppgavens omfang og utseende, er dette beskrevet på emnesiden til masteroppgaven.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Masteroppgavene skal leveres inn i Inspera

Dersom to skriver sammen, legger dere ved et vedlegg hvor det går frem hvem som har skrevet hva i oppgaven.

Du må også levere masteroppgaven som PDF-fil. Du sender den som vedlegg på e-post til kontakt@ipl.ntnu.no. Du skal sende med nøyaktig samme utgave som du leverte i Inspera.

1. Innleveringsskjema for mastergrad

2. Avtaleskjema for bruk og publisering. Dette skjemaet skal leveres i to eksemplar.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Før du leverer oppgaven, må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du leverer masteroppgaven som pdf-fil til instituttet. Hvis du ønsker trykte eksemplarer av masteroppgaven, må du betale disse selv. Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke oppgaven din.

Våren 2020 blir muntlig mastereksamen erstattet av en begrunnelse skrevet av sensorene.

Informasjonen gjelder fra 1. april 2020.