Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst (120 studiepoeng) er normert til 4 semester og består av

  • 60 studiepoeng studieretningsemner
  • 30 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode
  • 30 studiepoeng masteroppgave

Det er mulig å ta et utenlandsopphold i ett til to semestre. Det er viktig at oppholdet som utvekslingsstudent er forhåndsgodkjent og passer inn i de øvrige utdanningsplanene dine.


Informasjonens gyldighet

Tabellene gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3611 Utdanning - historie, politikk og styring 15
PED3615 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon 7,5
PED3616 Mediedanning og mediepedagogikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5
PED3613 Læring, motivasjon og sosialt samspill 15
PED3614 Pedagogisk grunnlagstenkning 7,5

2. år

Tredje semester (høst)*
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3001 Statistikk 7,5
PED3009 Fordypning i forskningsmetode 7,5
PED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3906 Masteroppgave i utdanning og oppvekst 30

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Studierett

Du må betale semesteravgift hvert semester, også for semesteret når du skal ha muntlig eksamen selv om du leverte oppgaven i slutten av forrige semester. Du må melde deg opp på studentweb innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

Fylle ut masteravtale

På den første veiledningstimen fyller du ut en masteravtale. 
Skjemaet finner du her:

Veiledning

Veiledning er obligatorisk, og du er pliktig til å delta på minimum én veiledningstime før du kan levere masteroppgaven.

Det er satt av 35 timer til veiledning. Dette inkluderer veilederens forberedelser og etterarbeid. 5 av timene skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med utvikling av prosjektet semesteret før selve skrivingen av masteroppgaven.

Utforming av oppgaven

Innlevering av masteroppgaven – praktisk informasjon NB! Gjelder kun for dem som leverer før 1. november. Ny informasjon for innlevering etter 1. november kommer i månedsskiftet september/oktober

Når det gjelder omfang og utseende, står det følgende som krav under emnebeskrivelsen i studiehåndboka for 2019-2020: "Den skal ha et omfang på mellom 40-60 sider (eller 15000-23000 ord), litteraturliste kommer i tillegg  (A4, linjeavstand 1,5 og skrifttype Times New Roman."
NTNU Grafisk senter har logo og standarder til hvordan oppgaven kan se ut utover dette.

Innlevering

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Masteroppgavene skal leveres inn senest ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL). IPL betaler 5 eksemplar av oppgaven dersom du har én veileder. IPL sponser én oppgave til deg, men skal du ha flere eksemplar, må du betale disse selv. Du skal levere inn 4 eksemplar, med følgende unntak:

  • Har du to veiledere, skal du levere inn 5 oppgaver. IPL sponser én oppgave i tillegg.

Dersom to skriver sammen, skal det legges ved et vedlegg hvor det går frem hvem som har skrevet hva i rapporten.

Du må også levere masteroppgaven som PDF-fil. Du sender den som vedlegg på e-post til kontakt@ipl.ntnu.no. Du skal sende med nøyaktig samme utgave som du leverte til trykking.

1. Innleveringsskjema for mastergrad

2. Avtaleskjema for bruk og publisering (dette skjemaet skal leveres i to eksemplar)

Utsatt innlevering

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Ferdigstilling og trykking

Innlevering av masteroppgaven – praktisk informasjon. NB! Gjelder kun for dem som leverer før 1. november. Ny informasjon for innlevering etter 1. november kommer ved månedsskiftet september/oktober

Før du leverer oppgaven, må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdistiller masteroppgaven.

Masteroppgavene skal leveres inn ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL). IPL betaler 5 eksemplar av oppgaven dersom du har én veileder. IPL sponser én oppgave til deg, men skal du ha flere eksemplar, må du betale disse selv. Du skal levere inn 4 eksemplar, med følgende unntak:

  • Har du to veiledere, skal du levere inn 5 oppgaver. IPL sponser én oppgave i tillegg

Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke oppgaven din.

Muntlig mastereksamen

Den muntlige mastereksamenen vil være en samtale om masteroppgaven, både innholdet og prosessen rundt masteroppgaven. Studentene bør dermed belage seg på å presentere masteroppgaven sin og svare på spørsmål knyttet opp mot den. Den muntlige eksamenen har normalt en varighet på ca. 1 time. Den muntlige eksamenen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.