Tysk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Masterkandidatene i tysk

 • kan bruke et presist språkvitenskapelig, litteraturvitenskapelig og/eller kulturvitenskapelig begrepsapparat på forskjellige typer tekster og problemstillinger på tysk i et forskningsarbeid
 • har utvidet kunnskap om teori, begrepsapparat og metode innen tyskfagets disipliner
 • kan forstå og fortolke tyskspråklige, litterære og kulturelle uttrykk og sammenligne disse med en norsk kontekst
 • har gjennom arbeid med fremmedspråkenes tre disipliner en tverrfaglig innsikt
 • kan se sine kunnskaper om tyske forhold i et historisk og kulturelt perspektiv

Generell kompetanse

Masterkandidatene i tysk

 • kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat på et komplekst stoff
 • kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter
 • kan planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid under veiledning
 • kan formulere fruktbare problemstillinger, vurdere metoders egnethet og gyldighet og behandle kilder
 • kan presentere og forholde seg til resonnementer i muntlig og skriftlig form i et adekvat fagspråk
 • har kommunikasjons- og formidlingskompetanse
 • kan fortolke fenomener i historiske og kulturelle kontekster
 • har en tverrfaglig og kulturell kompetanse som gjør det mulig å diskutere med andre som har en annen fagbakgrunn
 • kan forstå sin egen kultur i lys av en annen og forstå andre kulturer ut fra sin egen

Programmet skal gi grunnlag for karriere innen norske og internasjonale institusjoner, organisasjoner og næringer med behov for spisskompetanse i tysk språk, litteratur og kultur, herunder også utdanningsinstitusjoner. Programmet gir kompetanse i analytisk tenking samt tverrfaglig og tverrkulturelt samarbeid. Det skal dessuten legge grunnlaget for videre forskerutdanning med spesialisering innenfor en av disiplinene, eller for arbeid der analyse, tekstproduksjon og formidling utgjør en vesentlig del av virksomheten.

Ferdigheter

Masterkandidatene i tysk

 • kan lage situasjons- og sjangertilpassede tekster på tysk, samt oversette fra tysk til norsk og norsk til tysk både muntlig og skriftlig
 • kan utarbeide og presentere et prosjekt på tysk (muntlig og skriftlig)
 • kan finne frem til relevante kilder og bibliografier både på nettet og i oppslagsverk og bruke dem kritisk
 • kan reflektere over språklige nyanser mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg det i muntlig og skriftlig bruk av det tyske språket
 • kan formidle et fagstoff analytisk og begrunne det på tysk