Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag

– Om studieprogrammet
 

Ekskursjon

Norge er rikt på natur og geologiske ressurser. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten. Med kunnskap i tekniske geofag lærer du hvordan vi skal bruke berggrunnens verdier til beste for samfunnet. Du lærer å bygge sikre tunneler og fjellanlegg. Forutsi og forhindre skred og ras. Lærer å produsere de materialene hele samfunnet er av avhengig av i dag og i framtida. Trykket på verdens geologiske ressurser øker sterkt. Det gjør også behovet for kunnskap i Tekniske geofag.

Hva er Tekniske geofag?

Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede arealer. Jorda endres både over og under overflaten av vårt kravstore samfunn. Som sivilingeniør styrer du uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje. Du lærer å plassere tunneler og andre undergrunnsanlegg. Du lærer hvordan skade på miljøet og forurensning unngås. Du lærer hvordan du kan finne måter å bøte på eventuelle uheldige effekter fra anleggs- og mineralproduksjon. Selv om de store økonomiske betydninger av geologiske aktiviteter gjelder nå, vil de dypeste spor vare i tusener av år. Med kunnskaper i tekniske geofag er du med på å forme fremtidas samfunn.

Hvorfor velge Tekniske geofag?

Bruk av undergrunnen til mange formål blir også stadig viktigere, f.eks. til samferdsels-, rekreasjons- og lagringsformål. Bergverksdrift har i flere hundre år vært en viktig næring i Norge, og i dag fremstår berg- og mineralindustrien som en vekstnæring. Resirkulering av materialer og bekjempelse av forurensing vil også være en av de store samfunnsoppgavene i fremtiden. For den som vil være med å påvirke samfunnsutviklingen i Norge gir en utdanning fra dette studieprogrammet store muligheter. Tenk neste gang du kjører gjennom en tunnel at uten kunnskap i tekniske geofag kunne ikke tunnelen blitt laget. Eller neste gang du slår på din PC, uten kunnskap i Tekniske geofag som skaffer tilveie alle råmaterialene ville ikke din PC kunne blitt laget.

Oppbygging og spesialisering

Geofagene har mye feltundervisning og ekskursjoner. Dette er en nyttig og interessant måte å lære om naturen og de geologiske prosessene på, og er svært populært blant studentene. Feltundervisningen i grunnkurset i geologi foregår i første rekke i Trøndelag. For de videregående kurs har vi i tillegg feltundervisning i andre steder i Norge og i utlandet.

Sivilingeniørutdanningen i Tekniske geofag gjennomføres på fem år. De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. Etter to år velger du mellom to studieretninger: (1) Ingeniør- og miljøgeologi eller (2) Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi. Videre velger du en spesialisering  innenfor en av fire fordypninger:


Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Fax: (+47) 73 59 37 90
E-post: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim