BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

– Studiets oppbygning

Radiografstudiet er et treårig fulltidsstudium som fører frem til graden bachelor i radiografi.

Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av.

I første studieår er det fokus på basisfag, slik som anatomi og fysiologi, noe sykdomslære, lære å ta røntgenbilder av skjelettet, pasientkommunikasjon, radiografrollen, strålefysikk med mer. Vårsemesteret avsluttes med praksis på skjelettlaboratorium ved ulike sykehus samt ulik type ferdighetstrening.

Andre studieår har fokus på ulike bildediagnostiske undersøkelser (blant annet MR, CT, nuklærmedisin, mammografi). Vårsemesteret er stort sett bare praksis

I tredje studieår får du på høsten en fordypning i MR, bildebehandling, vitenskapsteori og forskningsmetode samt stråleterapi. Våren er i hovedsak viet bacheloroppgaven, men også noe stråleterapipraksis og et valgfritt prosjekt.

Utdanningen disponerer et eget studentlaboratorium, og dette ligger i Bevegelsessenteret St.Olavs Hospital, tre minutters spasertur fra utdanningen.

Forventning til studieinnsats

Overgangen fra elev til student opplever enkelte som stor. Som student har du mer ansvar for egen læring. Vi legger til rette for at du skal få god opplæring, men det er du som må gjøre jobben. Som heltidsstudent, forventer vi at du bruker ca 40 - 45 timer i uka på studiene. I teoriperiodene, vil 12 - 15 timer i uka være tilrettelagt av oss, litt avhengig av aktivitet.

Generell del av studieplanen

Innledning

Radiografer utfører bildediagnostiske undersøkelser som for eksempel røntgen- CT- og MR- undersøkelser for å bidra til å oppdage, behandle eller lindre sykdomstilstander hos mennesker i alle livsfaser med varierende helsetilstand. Dette innebærer at en radiograf skal ha bred kunnskap innen mange områder som for eksempel medisinsk bildeframstilling, strålevern, anatomi, sykdomslære, farmakologi og legemiddelhåndtering (se læringsutbytte). Medisinteknisk utstyr, metodene for undersøkelser og behandling er i kontinuerlig forbedring og utvikling hvilket gir et spennende og utfordrende fagfelt. Det er nødvendig å holde seg oppdatert i de teknologiske utviklingstrendene innen fagområdet og ta i bruk kunnskaper og ferdigheter i å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap. Fagmiljøet er tverrfaglig og krever tydelig kommunikasjon og samhandling med andre yrkesgrupper som radiologer, fysiker, leger, sykepleier og annen helsepersonell.

Radiografutdanningen er lokalisert i forskningsmiljøet rundt medisinsk teknologi, og samarbeider med de bildediagnostiske avdelingene ved sykehusene i regionen. Utdanningen har egne ferdighetslaboratorier, og tilgang til ulike typer undervisningsarealer i St. Olavs Hospital. 

Studiet er treårig, og veksler mellom tilrettelagt undervisning, ferdighetstrening og praksisstudier. 

Emnene i studiet evalueres av studentene som ledd i høgskolen kvalitetssystem, og funn fra evalueringene benyttes til å oppdatere undervisningsopplegget.

Opptakskrav

Søkere til studiet må oppfylle krav om generell studiekompetanse. Søknad sendes gjennom Samordna opptak. 

Øvrige krav

Politiattest: Utdanningen omfattes av § 6-1 første og annet ledd i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler. Alle studenter må legge frem politiattest for å kunne delta i praksisopplæring og klinisk undervisning, Attesten må ikke være eldre enn tre måneder. Den som har merknad på politiattesten som er relevant for studiet, skal sende denne til lærestedet innen fristen som er satt for å motta studieplassen. Den som ikke har merknad på politiattesten, skal legge frem politiattesten ved studiestart. Studenter som ikke har levert politiattest kan ikke starte på kliniske praksistudier.

Testing av MRSA og Tuberkulin I praksisstudier er studenter definert som helsearbeidere og det stilles lovpålagt krav til testing i samsvar med forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstagere innen helsevesenet. Studenter må levere en egenerklæring i forkant av praksisstudier. Den enkelte student er selv ansvarlig for å la seg teste.

MRSA: Studenter som skal ha praksisopplæring eller klinisk undervisning ved helseinstitusjon, plikter å gjennomgå undersøkelse for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Kravet gjelder for de som, i løpet av de siste 12 måneder, har arbeidet eller vært innlagt på helseinstitusjon i utlandet utenom Norden.  Se folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no/eway/ for nærmere informasjon om hvilke situasjoner dette gjelder. Testing gjennomføres hos fastlegen.

Tuberkuloseundersøkelse: Studenter som ikke er vaksinert for tuberkulose eller som har oppholdt seg i minst tre måneder i et land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan med høy forekomst av tuberkulose må gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse jf. forskrift om tuberkulosekontroll.

Studenter kan ta kontakt med studieadministrasjonen for å besvare skjema om forhåndsundersøkelse (egenerklæring) og informasjon om hvordan dette dokumenteres for hvert studieår. Nye tester blir også avkrevd etter praksisstudier i utlandet.

Taushetserklæring: En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde, jf. § 4-6 i lov om universiteter og høyskoler. Studenter forplikter seg til å gjøre seg kjent med de bestemmelser om taushetsplikt som gjelder for sitt fagområde, jf. blant annet lov om helsepersonell, lov om sosiale tjenester, lov om barneverntjenester. Det forventes at studenter undertegner taushetserklæring før de skal ut i praksis eller ved studiestart.

Progresjonskrav

Progresjonskrav: Krav til studieprogresjon vil fremgå av emnebeskrivelsene under punktet om forkunnskaper, krav og anbefalninger. For teoriemnene vil forkunnskapskravet være knyttet til adgangen til å ta eksamen, mens for praksisemnene vil forkunnskapskravet være knyttet til adgangen til å starte på emnene. For å kunne flyttes opp til neste studieår må foregående år være avsluttet med 60 studiepoeng. Det betyr at alle eksamener og praksis skal være bestått. 

Praksis

Praksisstudiene er organisert i hovedsak som egne emner, men gjennomføres også enten som en delvurdering, eller som en obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) innenfor andre emner.

Praksis som egne emner er organisert i fem perioder, med ulike lengde. Det er varierende hvor lang tid den enkelte student får ved hver modalitet (for eksempel computertomografi, magnetisk resonans, skjelett). I løpet av studietiden skal studenten ha hatt minimum tre uker MR-praksis og fire uker CT-praksis (egne retningslinjer for utvekslingsstudenter). Praksisstudiene gjennomføres i hovedsak innenfor Helseregion Midt-Norge. 

Obligatorisk tilstedeværelse på praksisstedet skal være gjennomsnittlig 30 timer pr uke. Når det gjelder gjennomføring og vurdering av praksis, inkludert regler for gyldig fravær, gjelder felles retningslinjer for utdanningsinstitusjonen. For hver veiledet periode skal det foretas midt- og sluttvurdering i forhold til forventet læringsutbytte for praksisstudieperioden. I vurderingssamtalene benyttes utdanningens vurderingsdokument. Midtvurderingen er en formativ vurdering og må gjennomføres senest 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning. Dersom det oppstår tvil om at studenten ved sluttvurdering vil oppnå bestått praksisstudieperiode, skal det angis hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for at praksisstudieperioden skal kunne vurderes til bestått. Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til alle praksisstudieperioder. Disse skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Ved ikke godkjente oppgaver har studenten anledning til å levere på nytt inntil to ganger. Siste frist for vurdering av praksisstudieperioden til bestått er 3 uker etter at praksisstudieemnet skulle vært avsluttet. For øvrig vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU som angir bestemmelser knyttet til vurdering av veiledet praksis.

Eksterne praksisstudier vurderes til bestått ved en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten skal vise god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områder ift målene for praksis. 

For nærmere beskrivelse av praksisstudier med arbeidskrav, henvises til radiografutdanningens ”Praksisbok for studenter” og fellesreglement for praksisstudier ved utdanningsinstitusjonen.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.

Studenter som ikke har levert politiattest kan ikke starte på kliniske praksisstudier.

Læringsformer

Det veksles mellom forelesninger, selvstudium, oppgaveløsing, nettbasert undervisningsopplegg via utdanningens e-læringsplattform, veiledning individuelt eller i grupper, prosjekt- og gruppearbeid, seminarer, øvinger, ferdighetstrening og praksisstudier. Studenten må påregne noe ettermiddags- og kveldsundervisning.

Vurderingsordningene sikrer at studenten har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse, og gir grunnlag for offentlig godkjenning. Vurderingsordningene gir også studenten informasjon om hans/hennes faglige nivå underveis i studiet, og stimulerer til best mulig læring videre i studiet.

  • Ferdigheter vurderes gjennom ferdighetstrening, praktiske prøver og praksisstudier.
  • Kunnskaper vurderes på ulike måter; alt fra individuell eksamen, muntlig fremføring og til prosjektrapporter.
  • Generell kompetanse vurderes først og fremst gjennom praksis (refleksjonsnotater og -samtaler), skikkethetsvurdering og bacheloroppgave.

For vurdering brukes enten bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter, eller karakter Bestått/Ikke beståttGrensen for Bestått fastsettes under det enkelte emne.

Vurderingsordningene er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om universiteter og høyskoler, av 2005 (3-9).

Skikkethet og autorisasjon

Skikkethet: For studieprogrammet stilles det krav til skikkethet for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Autorisasjon: Etter fullført utdanning og mottatt vitnemål, vil de kandidater som er omfattet av autorisasjonsordningen få tildelt autorisasjon, jf. § 48 i lov om helsepersonell.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD1001 Anatomi og fysiologi 10
HRAD1011 Sykdomslære 1 5
HRAD1003 Radiografisk bildefremvisning 10
HRAD1002 Prosjektarbeid i helsetjenesten 5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD1005 Den profesjonelle helsearbeider og pasienten 5
HRAD1006 Røntgenapparatur og stråling 10
HRAD1010 Praktisk radiografi 7,5
HRAD108P Praksisstudier i skjelettrøntgen 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD2012 Sykdomslære II og bildediagnostiske modaliteter 15
HRAD2013 Farmakologi og legemiddelhåndtering 5
HRAD2003 Computer Tomografi (CT) 5
HRAD2005 Magnetisk Resonans (MR) 1 5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD206P Praksisstudier i diagnostikk I 20
HRAD207P Kliniske praksisstudier 10

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD2004 Bildebehandling 5
HRAD3005 Magnetisk Resonans 2 5
HRAD302P Praksisstudier i diagnostikk II 10
HRAD3001 Vitenskapsteori og forskningsmetode 5
HRAD3004 Stråleterapi og onkologi 5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD3004 Stråleterapi og onkologi 5
HRAD3003 Fagfordypning innen bildediagnostikk 5
HRAD3006 Bacheloroppgave 20