BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

– Studiets oppbygning
Studiemodell for bachelor i radiografi

Radiografstudiet er et treårig fulltidsstudium som fører frem til graden bachelor i radiografi.

Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av.

I første studieår er det fokus på basisfag, slik som anatomi og fysiologi, noe sykdomslære, pasientkommunikasjon, radiografrollen, strålefysikk og det å lære å ta røntgenbilder av skjelette. Vårsemesteret avsluttes med praksis på skjelettlaboratorium ved ulike sykehus samt ulik type ferdighetstrening.

Andre studieår har fokus på ulike bildediagnostiske undersøkelser (blant annet MR, CT, nuklærmedisin, mammografi). Vårsemesteret er stort sett bare praksis

I tredje studieår får du på høsten en fordypning i MR, bildebehandling, vitenskapsteori og forskningsmetode samt stråleterapi. Våren er i hovedsak viet bacheloroppgaven, men også noe stråleterapipraksis og et valgfritt prosjekt.

Bachelor i radiografi disponerer et eget studentlaboratorium, og dette ligger i Bevegelsessenteret St.Olavs hospital, tre minutters spasertur fra utdanningen.

Forventning til studieinnsats

Overgangen fra elev til student opplever enkelte som stor. Som student har du mer ansvar for egen læring. Vi legger til rette for at du skal få god opplæring, men det er du som må gjøre jobben. Som heltidsstudent, forventer vi at du bruker ca 40 - 45 timer i uka på studiene. I teoriperiodene, vil 12 - 15 timer i uka være tilrettelagt av oss, litt avhengig av aktivitet.

Studieplan

En fullstendig beskrivelse av bachelor i radiografi finner du i studieplanen

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD1001 Anatomi og fysiologi 10
HRAD1011 Sykdomslære 1 5
HRAD1003 Radiografisk bildefremvisning 10
HRAD1002 Prosjektarbeid i helsetjenesten 5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD1005 Den profesjonelle helsearbeider og pasienten 5
HRAD1006 Røntgenapparatur og stråling 10
HRAD1010 Praktisk radiografi 7,5
HRAD108P Praksisstudier i skjelettrøntgen 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD2012 Sykdomslære II og bildediagnostiske modaliteter 15
HRAD2013 Farmakologi og legemiddelhåndtering 5
HRAD2003 Computer Tomografi (CT) 5
HRAD2005 Magnetisk Resonans (MR) 1 5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD206P Praksisstudier i diagnostikk I 20
HRAD207P Kliniske praksisstudier 10

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD2004 Bildebehandling 5
HRAD3005 Magnetisk Resonans 2 5
HRAD302P Praksisstudier i diagnostikk II 10
HRAD3001 Vitenskapsteori og forskningsmetode 5
HRAD3004 Stråleterapi og onkologi 5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HRAD3004 Stråleterapi og onkologi 5
HRAD3003 Fagfordypning innen bildediagnostikk 5
HRAD3006 Bacheloroppgave 20