BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

– Læringsmål
Studenten skal ved fullført og bestått studium ha følgende kunnskaper. ferdigheter og generell kompetanse (samlet læringsutbytte):

Kunnskaper

Etter fullført radiografutdanning forventes det at kandidaten:

 • Har bred kunnskap om medisinsk bildeframstilling, prosedyrer, protokoller, kvalitetssikring og dokumentasjon.
 • Har bred kunnskap om dannelse og egenskaper ved ioniserende og ikke-ioniserende stråling brukt i bildediagnostikk og strålebehandling.
 • Har bred kunnskap om strålebiologi og strålevern.
 • Har bred kunnskap om anatomi og fysiologi, mikrobiologi, sykdomslære og farmakologi.
 • Har bred kunnskap om pasientomsorg, etikk, kommunikasjon og  samspill, veiledning og undervisning.
 • Har (bred) kunnskap om helsetjenestens organisering, styringsdokument og gjeldende lovverk.
 • Har kunnskap om radiografifagets historie samt profesjonens fundament og plass i samfunnet.
 • Kjenner til forskning og utviklingsarbeid innenfor radiografi og forstår betydningen av forskning og kunnskapsbasert praksis.
 •  Kan oppdatere sin kunnskap innenfor radiograffaglige områder.

 

Ferdigheter
Etter fullført radiografutdanning forventes det at kandidaten:

 • Kan planlegge og gjennomføre bildediagnostiske undersøkelser ut fra gitt problemstilling og pasientens tilstand, optimalisert med tanke på diagnostisk formål, bildekvalitet og  stråledose.
 • Kan vurdere, bearbeide og verifisere bildemateriale i forhold til problemstilling samt dokumentere eget arbeid.
 • Kan foreta registrering og kontroll av stråledose ved medisinsk bruk av ioniserende stråling i henhold til anbefalinger.
 •  Kan delta i planlegging og gjennomføring av strålebehandling og radiologiske intervensjoner.
 • Kan benytte aktuelle IT-systemer for bildelagring, kommunikasjon og pasientadministrasjon.
 •  Har handlingsberedskap ved akuttsituasjoner.
 • Kan kommunisere, veilede og utøve omsorg for pasienter ut fra ulike situasjoner og behov og kan ivareta pasientsikkerhet.
 • Kan reflektere over og kritisk vurdere faglige og etiske sider ved egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning.
 •  Kan forstå, benytte og bidra til forskning og utviklingsarbeid av betydning for fag og yrkesutøvelse.

 

Generell kompetanse
Etter fullført radiografutdanning forventes det at kandidaten:

 • Behersker utøvelse av yrket i henhold til gjeldende lover, anbefalinger og etiske retningslinjer.
 • Kan identifisere og diskutere faglige og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan administrere og håndtere kontrastmidler og utvalgte legemidler.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kan samarbeide med og veilede kolleger, annet helsepersonell og studenter.
 • Ser betydningen av innovasjon og nytenking innen eget fagområde.
 • Kan arbeide kunnskapsbasert og oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.