Masterprogram / sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag

– Om programmet

Norges kontinentalsokkel gjemmer petroleumsressurser for milliarder av kroner. Hvordan kan vi finne og utvinne disse ressursene på økonomisk og miljømessig beste vis? Petroleumsfag handler nettopp om dette. Gjennom nesten 40 år har Norge vært ledende innenfor utvikling av ny teknologi for å lete etter og utvinne petroleumsressurser offshore, og vi kommer til å være avhengig av utvinne olje i mange år framover. Den siste oljeingeniøren er enda ikke født.

  • Studenter ved petroleumsfag gjør labbarbeid
  • Student ved Petroleumsfag ute i felten
  • Studenter på petroleumsfag øver på helikoptervelt

Hva er petroleumsfag?

Petroleumsfag omfatter leting etter og utvinning av olje og gass. Hydrokarboner dannes gjennom geologiske prosesser i undergrunnen. I letefasen benyttes geofysiske metoder, i hovedsak seismikk. For å påvise forekomster må det bores brønner. Etter at et drivverdig reservoar er påvist, tar reservoar- og produksjonsingeniørene over og planlegger og gjennomfører utvinningen av olje og gass. Petroleumsfagene er derfor sammensatt av:

  • generelle naturfag
  • ingeniørfag
  • og datateknologi.

CO2-utslippene fra oljevirksomheten og samfunnet ellers er en alvorlig trussel for miljøet. Et viktig bidrag til å redusere utslippene til atmosfæren, er deponering av CO2 i undergrunnen, kanskje også kombinert med injeksjon i oljereservoarene for å øke utvinningen. Utvikling av ny kunnskap og teknologi på dette området er også et viktig element i Petroleumsfag.

Hvorfor velge petroleumsfag?

Petroleumsmiljøet i Norge er anerkjent som et av de ledende i verden (se også studiemiljø). Oljeindustrien er inne i en periode med raske fremskritt og møter stadig store og interessante utfordringer. Bransjen har svingninger, men det er en langsiktig næring hvor det framover vil være et stort behov for folk med den rette kompetansen.

Det bores stadig dypere brønner med flere og lengre horisontale forgreninger. Reservoaringeniørene utvikler stadig bedre verktøy for å kunne forutsi hvordan et oljefelt vil produsere. Når et felt er "tomt" er ofte mer enn 40-50% oljen igjen i bakken. Det er derfor viktig å utvikle metoder som kan øke utvinningsgraden.

Når et felt er "tomt" er ofte mer enn 40-50% oljen igjen i bakken. Det er derfor viktig å utvikle metoder som kan øke utvinningsgraden.

På norsk sokkel beveger oljeproduksjonen seg på stadig dypere vann. Jo større vanndyp, jo strengere krav stilles det til de tekniske løsningene som skal bringe oljen opp fra dypet. Petroleumsproduksjon på mer enn 1000 meters havdyp gir store utfordringer når det gjelder undervanns- og plattformløsninger.

Epoken med store plattformer går mot slutten, og utbyggingen av fremtidens felt vil i hovedsak skje gjennom undervannsløsninger, slik som Ormen Lange- og Snøhvitfeltene. Dette innebærer at styringen av produksjonen vil skje fra avanserte kontrollrom på land, hvor eksperter i forskjellige disipliner jobber sammen. Dette er utfordringer du kan være med på å løse etter endt utdanning. Petroleumsfag er derfor studieprogrammet for deg som ønsker å være med på å skape verdier for samfunnet gjennom å finne og utvikle de petroleumsressursene som finnes på norsk sokkel og i andre deler av verden.

Spesialisering

Sivilingeniørutdanningen i Petroleumsfag gjennomføres på fem år. De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. Etter to år velger du studieretning: (1) Petroleumsgeofag, eller (2) Petroleumsteknologi. Videre kan du spesialisere deg innenfor en av fem hovedprofiler:

Internasjonalt preg

Studiemiljøet har et internasjonalt preg. Det internasjonale masterstudiet Petroleum Engineering - Petroleum Goesciences tar hvert år inn 20 studenter. Disse studentene tar de samme emnene fra 4.årskurs som de ordinære studentene, og undervisningen foregår på engelsk.

Mange av studentene fra andre land har flere års erfaring fra oljeindustrien og annen industri. De er utvalgte og meget dyktige studenter som gir et verdifullt bidrag til læringsmiljøet. Integrasjonen med de norske studentene bidrar til gjensidig kulturell forståelse og modning – noe som er etterspurt i oljeindustrien.

» Mer om studiemiljøet.


Rune, Petroleumsingeniør
Mer fra folk i yrket (OLF)

VR-landsbyen (youtube)

En gruppe studenter i prosjektet "Visualisering av petroleumsrelaterte data" har implementert Oculus Rift til styring av kameraer hos flyvende droner. Dette er et strålende eksempel på hvordan vi tar i bruk den nyeste teknologien og finner grensesprengende bruksområder.

Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Fax: (+47) 73 59 37 90
E-post: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim