Hovedprofil: Undervannsteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Undervannsteknikk

– Marin teknikk

Hovedprofilen marin undervannsteknikk søker å kombinere teoretisk og praktisk forståelse av de spesielle krav som stilles til installasjoner og operasjon av utstyr og systemer under vann. Hovedprofilen tar utgangspunkt i de tradisjonelle marintekniske disipliner og gir mulighet for fordypning i ulike retninger med særlig vekt på forståelse av havrommet. Sentrale anvendelsesområder for undervannsteknikk er olje og gass, marin vitenskap og forvaltning, fiskeri og havbruk og marin mineralutvinning.

For eksempel:

· Design, regulering og operasjon av AUV og ROV undervannsfarkoster

· Undervannsinstallasjoner, operasjoner og intervensjon

· Bølger og bølgekrefter på dypt vann

· Fjernovervåking og undervannsrobotikk

· Pålitelighets- og risikoanalyse av undervannsoperasjoner, drift av systemer og installasjoner

· Modellering og simulering av integrerte systemer og operasjoner

Stikkord: marine operasjoner, oceanografi, undervannsrobotikk og intervensjon, autonome systemer, undervannsakustikk, tilstandskontroll, pålitelighet og sikkerhet, elektriske anlegg under vann, roterende maskineri, hydrauliske systemer og undervannskonstruksjoner.

Læringsmål for Undervannsteknikk

Undervannsteknikk handler om design, analyse, operasjon og drift av undervannsinstallasjoner, undervannsfarkoster og sensorsystemer slik som rørledninger, undervannsproduksjonssystemer, fjernstyrte og autonome undervannsfarkoster, optiske og akustiske måleinstrumenter osv. for olje-, gass- og marine mineralutvinning, kartlegging og overvåkning av marine ressurser og miljø i havrommet og på havbunnen. Ytterligere spissede spesialiseringer inn mot de andre fordypningene er fullt mulig og skjer i samarbeid med disse.

Kunnskaper

Etter fullført studium skal studenten ha:

 • God kunnskap om havmiljøparametere slik som vind, bølger og strøm, hydrodynamisk laster, bevegelseskarakteristikker, egenperioder og resonans og ustabile bevegelser.
 • Kunnskap om det teoretiske grunnlaget for analytisk og numerisk beregning av ulike typer undervannskonstruksjoner slik som slanke strukturer, rammer, skiver og plater.
 • Forståelse av sentrale begreper og sammenhenger mellom pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet for undervannssystemer og operasjoner.
 • God kunnskap om den generelle topologien og arkitekturen av undervannsfarkoster slik som AUV og ROV og akustiske og optiske sensorer og treghetsplattformer fra de fysiske systembegrensinger til algoritmer for datatolkning og undervannsnavigasjon.
 • Den generelle topologien og arkitekturen av et maritimt reguleringssystem, fra lavnivå regulering av motorer og propeller til høynivå regulering og optimalisering av den marine operasjonen underlagt regulatoriske krav og brukerbehov.
 • Kunnskap om hvordan karakterisere stabilitet og ytelse i lukka tilbakekoblede systemer, inkludert kunnskap om viktige begrep slik som lineære og ulineære reguleringsalgoritmer.
 • Kunnskap om hvordan spesifisere og utvikle en data-basert hardware arkitektur og software programmer for implementasjon av simulatorer, regulatorer, og monitoreringssystem.

Ferdigheter

Etter fullført studium skal studenten kunne:

 • Gjennomføre et design for en undervannsfarkost for en eller flere gitte oppgaver.
 • Bruke Matlab eller lignende verktøy i arbeid med analyse av sensor data.
 • Bruke moderne dataverktøy, som GIS, for analyse, datahåndtering og tolkning.
 • Være i stand til å jobbe uavhengig med mindre utviklingsprosjekt og bidra aktivt i større lagbaserte prosjekt.
 • Skrive oppgaver og rapporter på analyse, design, implementasjon, og testing av system for undervannsfarkoster.

Generell kompetanse

Som for studieprogrammet