Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Om marin teknikk

Studenter tester modell i havbassenget på marin teknikk

Vil du være med å utvikle verdensledende marin virksomhet?

Norge er en av de ledende aktører innen marin virksomhet internasjonalt og Marinteknisk senter (MTS) ved NTNU er det største marine forsknings- og undervisningssenteret i den vestlige verden. Er du en av dem som vil ta del i noe stort, få en unik kompetanseprofil, bli en del av en internasjonal bransje og være med å utvikle en næring hvor Norge ligger i teten? Da er marinstudiet noe for deg.

Hva er marin teknikk?

Marin teknikk omfatter alt som foregår i havrommet, både over og under overflaten. Kunnskapen til fagfeltet er sentral for mange av våre største næringer som shipping og skipsteknikk med tilhørende leverandørindustri, fiskeriteknologi, havbruk, fornybar energi og olje- og gassproduksjon. Den marine virksomheten møter stadig nye og større utfordringer. De trenger gode hoder som kan samarbeide for å skape de gode teknologiske løsningene. Eksempler på utfordringer næringen møter i dag er:

 • Ressursutnyttelse på dypt vann og i arktiske områder
 • Effektivisere produksjonen av sjømat fra fiskeriene og havbruksnæringen på en miljørobust måte
 • Utvikle mer energieffektive og miljøvennlige skip som bruker mindre energi og forurenser mindre
 • Produsere fornybar energi fra bølger, vind og strøm

Er marin teknikk et studium for deg?

Studiet i marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker givende utfordringer. Det er et krevende studium, men til gjengjeld gir det god uttelling i form av varierte, interessante og gode jobber. Hos oss vil din faglige kunnskap bli knyttet til noe konkret og virkelig. I tillegg til mye gruppearbeid og prosjekter, vil det bli muligheter til å delta i en rekke praktiske aktiviteter i de ulike emnene. Du kan for eksempel: 

 • Utføre eksperimenter i våre tørre eller våte laboratorier og teste ut nye løsninger
 • Bruke superdatamaskiner og være med å utvikle det virtuelle laboratorium
 • Designe, tegne og gjøre beregninger på nye marine systemer (skip, plattformer, havmerder, flytende broer)

Du får digital kompetanse

I studieprogrammet for marin teknikk er programmering og digital kompetanse vektlagt som en sentral komponent i både basis og videregående emner.

Gjennom studiet vil du erfare den tette koblingen mellom ingeniøremnene og sentrale digitale verktøy og metoder. Du vil bygge en solid forståelse for særlig beregningsorienterte ingeniørverktøy, men også kunne etablere god forståelse for mulighetene i nye digitale teknologier som big data, fjernovervåking, integrerte kontrollsystemer, autonome systemer, bruk av digitale tvillinger og modellering og simulering generelt.

Fokuset på digital kompetanse i alle ledd i studiet er en direkte oppfølging av de siste årenes økte fokus på digitalisering fra de næringene vi betjener.

Hvilke muligheter gir studiet deg?

Som ferdigutdannet sivilingeniør fra marin teknikk har du en kompetanse som er svært viktig for Norge. Det er stor aktivitet i havnæringen, både i Norge og resten av verden. Jobbmulighetene er varierte og spennende. Behovet er stort for dyktige fagfolk. Det er store muligheter for å jobbe internasjonalt.

Med opprettelsen av AMOS, som et av fire Senter for Fremragende Forskning ved NTNU, retter instituttet for marinteknikk blikket enda mer mot fremtiden, der autonome operasjoner og systemer blir sentrale.

FNs bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

Hvordan bidrar vi

 • Utvikle alternative effektive transportløsninger og tjenester for flytting av mer transport fra veg til skip.
 • Utvikle maritime transportløsninger med redusert utslipp av giftige kjemikalier, oljesøl, søppel og kloakk til hav
 • Redusere utslipp til luft og derigjennom øke luftkvalitet og redusere forsuring.

Ikon - FNs bærekraftmål 3 - god helse. Lenke til bærekraftsmål 3.

Hvordan bidrar vi

 • Forstå lastene fra vind, bølger og strøm for å designe mer kostnadseffektive turbiner.
 • Forbedre driftsfasen for å unngå nedetid, minske støy og andre negative effekter på liv under vann, samt redusere risiko og generere mer strøm fra samme turbin.
 • Utvikle bedre metoder for å installere vindturbiner.
 • Finne symbioser mellom forskjellige havteknologier, for eksempel flytende vind, bølgekraft, flytende sol og havbruk, for en effektiv og bærekraftig utnyttelse av ressurser.

Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.

Hvordan bidrar vi

Fremme kunnskap, forståelse og bevissthet i den maritime industrien om klimapåvirkning fra virksomheten. Og samtidig arbeide for utvikling av globale standarder, politikk og krav for til den maritime industrien.

Redusere klimagassutslipp fra all maritim aktivitet ved økt bruk av alternativt drivstoff, hybride elektriske fremdriftsanlegg, bedre energiutnyttelse, utvikling av karbonfrie løsninger og bedre logistikkløsninger. Rett og slett ta i bruk mer bærekraftige løsninger.

Ikon - FNs bærekraftmål 13 - Stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.

Skal vi forvalte havene bærekraftig, må vi ha kunnskap. Den kunnskapen vil NTNU bidra til å skaffe.

Hvordan bidrar vi

 • Vi kan arbeid for reduksjon av alt utslipp til sjø fra virksomhet på og i havet slik som utslipp av ballastvann, rensevann, søppel, olje og kloakk. Reduksjon av mulighet for ulykker til havs gjennom økt sikkerhetsnivå vil også være viktige bidrag.
 • Arbeide for strengere reguleringer av all virksomhet på og i havet, inklusive strenge globale krav til design og operasjon av skip og utstyr - fra bygging til opphugging.
 • Bidra til mindre forsuring og algevekst i havet gjennom reduksjon av utslipp til luft.
 • Bidra til opprydding og rensing av forsøpling til havs, for eksempel oppsamling av plast og oljeutslipp ved ulykker.
 • Fremme kunnskap om havene og status for marint liv gjennom overvåking av havområder.

Ikon - FNs bærekraftmål 14 - liv under vann. Lenke til bærekraftsmål 14.

Forskning

Forskning

Black smokers, som er en form for undersjøiske vulkaner, avsetter mineralforekomster på havbunnen. Illustrasjon: NTNU Havrom / Geir Mogen
llustrasjon: NTNU Havrom / Geir Mogen

Ligger vår fremtid på havdypet?

Lav oljepris har satt fart i debatten om hvilke næringer Norge skal utvikle og leve av framover. I regjerings reviderte nasjonalbudsjett seiler utvinning av havbunnsmineraler opp som et tydelig satsningsområde.

Vannprøver hentes fra havet
Foto: Nicole Aberle-Malzahn

Hva skjer i Barentshavet om isen forsvinner?

Isen i Arktis smelter. Det kan få store konsekvenser for alt fra havstrømmer til mengden fisk på vårt matfat. Prosjektet «Arven etter Nansen» skal hjelpe oss å forstå bedre hva endringene betyr.