Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Marine ressurser og havbruk

– Marin teknikk

Illustrasjonsbilde/FOTODenne hovedprofilen gir undervisning i prosjektering og drift av utstyr og systemer for fangst og produksjon av fornybare ressurser fra havet. Dette omfatter prosjektering av ulike typer oppdrettsanlegg og fiskefartøy, fra de aller minste til de mest avanserte og komplekse fabrikkskip. I denne sammenheng gjør man også studier av hvordan disse systemene virker på miljøets bærekraft.

Stikkord: Prosjekteringsmetoder, drift- og vedlikehold, havbruksanlegg, flåtedisponering og forsyningskjeder, logistikkledelse, stabilitet og flyteevne

Læringsmål for marine ressurser og havbruk

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha innsikt i naturens fysiske og biologiske marine systemer.
 • Ha grunnleggende forståelse for hvordan systemer for utnyttelse av havets levende ressurser kan prosjekteres, bygges og drives, på en måte som gir økonomisk, økologisk og sosial bærekraft.
 • Ha innsikt i verdikjeden for fiskeri og havbruk med begreper som produksjon og produktivitet, herunder produktfunksjoner, kostnadsfunksjoner og innsatsfaktorer.
 • Ha forståelse for bruk av modellering, simulering og driftsanalyser som verktøy i prosjekteringen.
 • Ha faglig fordypning i sentrale problemstillinger innen teknisk/økonomisk prosjektering og drift av fartøy og installasjoner for fiskeri og havbruk med utgangspunkt i de rammebetingelser og funksjonskrav som settes for slike fartøy og installasjoner.
 • Ha kunnskap om prosjektering av logistikksystemene knyttet til integrerte systemer for oppdrett og fangst samt levendefisktransport.
 • Kjenne prinsipper for ergonomisk utforming av innredning, styrehus og arbeidsområde med hensyn på sikkerhet og arbeidsmiljø.
 • Kjenne hovedprinsipper for fangst, behandling og lagring av fisk, hydroakustiske prinsipper for deteksjon av fisk og prinsipper for navigasjon.
 • Ha grunnleggende forståelse for metoder og kriterier for prosjektevaluering.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende sentrale metoder for konseptutvikling og prosjektering av systemer for fangst og produksjon av marin biomasse.
 • Kunne beregne volum av og tetthet av fisk i oppdrettsanlegg, og kjenne myndighetenes regler for maksimal tetthet.
 • Kunne beregne miljøkrefter på enkeltnøter og hele anlegg.
 • Kjenne til sentrale prinsipper og metoder for sikker og effektiv drift av utstyr knyttet til fiskeri og havbruk.
 • Kunne utføre struktur- og forankringsanalyser for oppdrettsanlegg.
 • Kunne prosjektere fremdriftsanlegg for fartøy med sterkt varierende belastning og driftsprofiler med sikte på energiøkonomisering.
 • Kunne foreta motstandsberegninger for små og spesielle fartøyer.
 • Kunne anvende metoder for beregning av krefter fra slep, redskaper og løfteutstyr med hensyn til sikkerhet og stabilitet.

Generell kompetanse

Som for studieprogrammet