Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Marin prosjektering og logistikk

– Marin teknikk

Prosjektering er å utvikle systemer som er sammensatt av mange elementer og som tilfredsstiller en sluttbrukers krav. Arbeidet er karakterisert ved at man bygger opp en plan for et fartøy, anlegg eller system. Undervisningsvirksomheten ved hovedprofilen Marin prosjektering retter seg særlig mot tre anvendelsesområder:

 • Prosjektering av skip og anlegg, inkludert sjøtransport og logistikksystemer
 • Prosjektering av fiskefartøy og havbruk
 • Prosjektering av undervannssystemer

Det er først og fremst gjennom valg av prosjekt og masteroppgave i 9. og 10. semester, at en student kan spesialisere seg innen ett av disse områdene.

Stikkord: Bestemmelse av hoveddimensjoner for et skip, utarbeidelse av vedlikeholds- og driftsplaner, operasjonsanalyse, logistikk- og kvalitetsledelse, flåtedisponering.

Læringsmål for marin prosjektering og logistikk

Hovedprofil Marin Prosjektering skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter i å prosjektere og realisere sammensatte innovative marine systemer, herunder skip, marine transportsystemer, plattformer, offshore logistikksystemer og systemer for offshore energiproduksjon.Marin prosjektering - båt

Kunnskaper:

Studenter som har fullført denne hovedprofilen skal kunne:

 • Foreta en teknisk analyse av relevante marine systemer, herunder stabilitet og flyteevne, motstand og framdrift, pålitelighet og tilgjengelighet
 • Analysere økonomiske, miljømessige og risiko- og sikkerhetsrelaterte ytelser for et fartøy eller flåte i et livssyklusperspektiv
 • Kunne prosjektere løsninger for krevende maritime miljø, med spesiell vekt på arktiske miljø
 • Bruke operasjonsanalytiske og risikoanalytiske metoder for optimering, simulering og beslutningsstøtte
 • Anvende et systemperspektiv på prosjektering og bygging av marine systemer basert på metoder og prosesser fra system- og produktutviklingsteori

 Ferdigheter:

Studenter skal kunne:

 • Utvikle helhetlige, sammensatte, innovative marine systemløsninger både individuelt og i grupper
 • Anvende hensiktsmessige databaserte verktøy for dataassistert konstruksjon, tekniske analyser, optimering, simulering og analyser av risiko og sikkerhet.
 • Verifisere slike løsninger både i forhold til gitte kravspesifikasjoner, gjeldende regelverk og sammensatte samfunnsmessige forventninger
 • Presentere systemløsninger og tilhørende dokumentasjon effektivt både skriftlig og muntlig.

 Generell kompetanse:

Som for studieprogrammet