Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Marin konstruksjonsteknikk

– Marin teknikk

Hovedprofilen gir deg kunnskap om beregningsmetoder for virkningen av ulike laster. Den gir deg Marin konstruksjonsteknikkkunnskap om hvordan bestemme konstruksjonens styrke og hvordan kontrollere lastens virkning. Et overordnet mål er å utforme og dimensjonere konstruksjoner slik at de tilfredsstiller funksjons- og sikkerhetskravene på en optimal måte. Det er viktig å kunne beherske grunnleggende konstruksjonsmekanikk, for å kunne kontrollere resultatene av slike analyser, og for å kunne utvikle nye konstruksjoner.

Det finnes flere typer laster som virker på en konstruksjon. Hovedsaklig er det hydrodynamiske laster og massekrefter. Man lærer å beregne og vurdere virkningen de har på konstruksjonen. Virkningen innebærer bevegelser, deformasjoner og indre krefter. Disse skal kunne vurderes både for faste og flytende plattformer og skip. Deformasjoner og styrke skal kunne kontrolleres for å tilfredstille operatørenes og myndighetenes krav. En skal også kunne evaluere alternative løsninger i lys av funksjons- og sikkerhetskrav.

Stikkord: Spenninger, deformasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner, konstruksjonsanalyse, materialer og kapasitet, sikkerhet og pålitelighet.

Læringsmål for marin konstruksjonsteknikk

Hovedprofil marin konstruksjonsteknikk skal gjøre studenten skikket til å gjennomføre og vurdere styrkeberegninger av ulike typer marine konstruksjoner, samt anvende disse kunnskapene og ferdighetene til å utforme og dimensjonere marine konstruksjoner.  Det innebærer etablering av modeller for konstruksjonsanalysen, bestemme laster og lastvirkninger samt påvise at funksjons og sikkerhetskrav er oppfylt.    

Kunnskaper

Studenter som har fullført denne profilen skal:

 • Ha dyp forståelse av sentrale begreper og sammenhenger i faststoffmekanikken slik som likevekt, spenninger, tøyninger, grunnleggende materialligninger og stabilitet
 • Beherske det teoretiske grunnlaget for analytisk beregning av ulike typer konstruksjoner slik som fagverk, rammer, skiver og plater
 • Ha gode kunnskaper om elementmetoden som beregningsmetode for ulike typer konstruksjoner (fagverk, rammer, skiver, plater) med lineær oppførsel og grunnleggende forståelse av ikke-lineær oppførsel som følge av store forskyvninger og uelastiske materialdeformasjoner  
 • Ha gode kunnskaper i hydro- og konstruksjonsdynamikk.
 • Ha god forståelse av de laster som virker på marine konstruksjoner, herunder funksjonslaster, naturlaster - spesielt fra havbølger og ulykkeslaster, og hvordan deres variasjon i rom og tid kan beskrives og beherske metoder for beregning av tilhørende lastvirkninger, inklusive deres statistiske egenskaper
 • Ha god forståelse av dimensjoneringskriterier generelt og grundig kjennskap til sammenbrudds- og utmattingsstyrke med tilhørende kriterier samt hvordan og på hvilket grunnlag disse er spesifisert i standarder som anvendes for marine konstruksjoner.
 • Ha god forståelse av hvordan konstruksjoner bærer laster og hvordan denne forståelsen kan utnyttes til optimal utforming av konstruksjoner

Ferdigheter

Studenten skal kunne :

 • Utføre tilstrekkelig nøyaktige beregninger av konstruksjoner med elementmetoden ved bruk av internasjonalt anerkjente dataprogrammer  og kunne vurdere resultatene fra en beregning med elementmetoden, blant annet ut fra elementers konvergensegenskaper
 • Utføre enkle overslagsberegninger for sammenligning mot resultater fra elementmetode-beregninger og som støtte for valg av konstruktiv utforming
 • Foreslå god utforming av ulike konstruksjonstyper

Generell kompetanse

 • Ha en grunnleggende forståelse av virkemåten til lastbærende marine konstruksjoner og byggematerialer
 • Ha en sunn og kritisk holdning til resultater fra dataprogrammer for beregning av laster og lastvirkning samt konstruksjonskapasitet, herunder bruk av elementmetoden
 • Som for studieprogrammet ellers