Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Marin hydrodynamikk

– Marin teknikk
Havbassenget på marin med modellbåt

Hovedprofilen skal gi kunnskap om motstand, propulsjon(framdrift) og sjøegenskaper til konvensjonelle skip og hurtiggående fartøy. Den gir også kunnskap om bølgeinduserte bevegelser og belastninger på offshore konstruksjoner samt metoder og teknikker for modellering og analyse av marine konstruksjoner. Etter at plattformer, rørledninger og andre typer offshore-konstruksjoner er ferdigkonstruerte og utplasserte i havet, blir det gjennomført omfattende og kompliserte operasjoner både på havoverflaten og nedover i dypet. Hovedprofilen skal også gjøre deg i stand til å delta i planlegging og oppfølging av slike marine operasjoner.

Et studium innen marin hydrodynamikk kan være konsentrert om selve disiplinen hydrodynamikk, anvendelse av den på marine operasjoner eller undervannsteknikk. Studiet kan også være kombinert med sentrale emner fra hovedprofilene marin konstruksjonsteknikk eller marin kybernetikk.

Stikkord: Sjøbelastninger, oseanografi, skipshydrodynamikk, marine operasjoner; undervannsteknikk.

Læringsmål for marin hydrodynamikk

Marin hydrodynamikk handler om strømning rundt marine konstruksjoner, slik som skip, ulike typer offshore konstruksjoner, havbruksanlegg og anlegg for fornybar havenergi. Bølger, bevegelser og krefter fra bølger på marine konstruksjoner, og motstand og framdriftsegenskaper til skip er viktige tema.

Kunnskaper

Kandidaten skal etter å ha fullført denne profilen ha:

 • Innsikt i kritiske problemer som er relevant for marine strukturer, kritiske respons variable og relaterte kriterier relatert til sikkerhet og operasjons kriterier.
 • God kunnskap om miljøparametere slik som vind, bølger og strøm, bevegelseskarakteristikker, egenperioder og resonans og ustabile bevegelser.
 • Ha fysisk forståelse for fenomen relevant for strøm-struktur interaksjon problemer
 • Ha god forståelse av overflatebølgers kinematikk og dynamikk.
 • Forstå mekanismene bak bølgekrefter på konstruksjoner og hvordan de kan beregnes.
 • Forstå forskjellen på turbulent og laminær strømning, og den innflytelsen det har på strømningsbilde rundt konstruksjoner og i waken, samt de kreftene som virker på konstruksjonene.
 • Forstå mekanismene bak strømningsmotstand på skip og ulike typer konstruksjoner
 • Forstå prinsippene for løft på foiler og andre legemer.
 • Forstå virkemåten til propellere og ulike typer propulsjonsanlegg.
 • Forstå hva kavitasjon er, hvordan det oppstår, og hvilken betydning det har for propellere, foiler, ror og liknende.
 • Ha en oversikt over ulike marine konstruksjoner, fartøystyper, og propelltyper og deres spesielle hydrodynamiske egenskaper.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Foreta beregninger med lineære bølger
 • Foreta beregninger av bevegelser og belastninger til skip og offshorekonstruksjoner i bølger ved hjelp av beregningsprogram
 • Beregne egenperioder for bevegelse av flytende konstruksjoner
 • Kunne bruke enkle metoder i en tidlig design fase i forbindelse med planlegging av marine operasjoner eller kontroll av datasimuleringer eller modell forsøk.
 • Beregne motstand og nødvendig framdriftseffekt til skip i stille vann og bølger
 • Foreta korrekte valg av hoveddimensjoner til propeller for en gitt anvendelse

Generell kompetanse

Som for studieprogrammet