Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Sikkerhet og driftsledelse

– Marin teknikk

Moderne skip og offshore produksjonsanlegg for olje og gass er kapitalintensive. De stiller høye krav til Illustrasjon - Driftsteknikksikkerhet, miljøhensyn og effektivitet. Evne til å drive slike enheter optimalt er derfor meget viktig. Hovedprofilen skal gi studentene grunnleggende innsikt i driftsteknikk for marine systemer og anlegg. Den gir kunnskap om elementene som påvirker effektivitet, sikkerhet, miljø og kostnader, og om hvordan man tar hensyn til disse i ulike livsfaser hos et teknisk anlegg. Videre får studentene grunnleggende kunnskap om strategier, systemer og krav til kontroll og styring av disse elementene.

Stikkord: Vedlikehold, sikkerhet og operasjonell kvalitetssikring, energioptimalisering, miljøteknikk, levetidsanalyser og tilstandskontroll.

Læringsmål for Sikkerhet og driftsledelse

Hovedprofilen Driftsteknikk fokuserer på sikker, effektiv og miljøvennlig drift, operasjon og modifikasjon av marine systemer, dvs. skip, offshore olje- og gassinstallasjoner, fornybar energiproduksjon fra havet og fiskeri og havbruk. Sentrale tema er pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) i et livssyklusperspektiv.

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha dyp forståelse av sentrale begreper og sammenhenger mellom pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet for marine systemer.
 • Ha gode teoretiske kunnskaper om systempålitelighet og metodikk for pålitelighetsanalyser.
 • Ha solide kunnskaper om vedlikeholds-styring og metodikk for planlegging av vedlikehold for marine systemer, inkludert pålitelighetsbasert vedlikeholdsplanlegging (RCM).
 • Kunne det teoretiske grunnlaget for risikovurderinger av marine systemer og forstå samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.
 • Ha god forståelse for betydningen av læring av uønskede hendelser og ulykker i sikkerhetsarbeidet og ha kjennskap til de mest sentrale ulykkes-modeller.
 • Ha kjennskap til sentrale standarder og regelverk innenfor fagområdet.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om driftsorganisasjoner innenfor shipping og olje- og gassindustrien.
 • Ha gode kunnskaper om hvordan driftsfasen påvirker et systems kostnadseffektivitet i et livssyklusperspektiv.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre pålitelighetsberegninger for komponenter og systemer.
 • Kunne anvende sentrale metoder for risikoanalyse, risikoevaluering og kontroll og oppfølging av risiko.
 • Foreta en vurdering av behovet for vedlikehold av ulike komponenter og systemer, og kunne avgjøre den mest effektive vedlikeholdsstrategien for disse.
 • Bruke relevante dataverktøy knyttet til pålitelighets- og vedlikeholdsanalyser.
 • Foreslå og kunne vurdere systemløsninger for effektiv drift i designfasen av et system.
 • Bidra til å bygge opp en effektiv driftsorganisasjon i en virksomhet.

 Generell kompetanse

Som for studieprogrammet