Sivilingeniør / Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Studiets oppbygging

Studenter på lab


Sivilingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi (KomTek) er et 5-årig studieprogram. De tre første årene av studiet som har likt innhold for alle komtek-studenter og omfatter emner i grunnleggende kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Disse emner skal gi en nødvendig basis for spesialisering og valg av hovedprofil i 4. årskurs. Hovedprofilene som tilbys ved KomTek er:

  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Informasjonssikkerhet
  • Digital økonomi

Kommunikasjonsteknologi, studiets oppbygging

Fjerde studieår består av emner knyttet til valgt hovedprofil, samt et komplementært emne og et tverrfaglig prosjektet betegnet Eksperter i Team.

Femte studiår (høstsemesteret) består av et fordypningsprosjekt og -emne innen valgt hovedprofil, samt et andre komplementært emne. Studiet avsluttes med et større arbeid, masteroppgaven, på våren i femte studieår. Masteroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift.

Hovedprofiler

Nett, tjenester og applikasjoner

Gir deg dyp kompetanse og ferdigheter innen kommunikasjonsnett og nettbaserte tjenester. Du vil lære å mestre tekniske utfordringer i morgensdagens komplekse og sammensatte nett. Dette er utfordringer som krever forståelse av samspillet mellom funksjonelle og ikke-funksjonelle krav og egenskaper. Mange nettbaserte interaktive tjenester har svært strenge sanntids- og pålitelighetskrav.

Informasjonssikkerhet

Gir deg spesialkunnskap om sikring mot misbruk, avlytting og sabotasje av nett og informasjon. Du vil få inngående kunnskap om kryptering og lære prinsipper, metoder og algoritmer for sikring av data som transporteres over nett eller som lagres eller prosesseres av nettbaserte tjenester og applikasjoner.

Digital økonomi

Gir deg spesialkunnskap om det økonomiske fundamentet for IKT-industrien, verdiskapning og kostnadsaspektene av digitale produkter, og tekno-økonomiske implikasjoner av samfunnets bruk av kommunikasjonsnett, nettbaserte tjenester og informasjonssikkerhet. Stor endringstakt i teknologi og marked gjør kunnskap om grunnleggende metodikker og prinsipper innen digital økonomi særdeles verdifull.
 

Informasjonens gyldighet

Tabellene over gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år


 
Emnekode Emnenavn SP
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMA4140 Diskret matematikk 7,5
TTM4175 Kommunikasjonsteknologi, introduksjon 7,5
Emnekode Emnenavn SP
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5
TFE4101 Krets- og digitalteknikk 7,5
TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5
TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TTM4165 Digital økonomi 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer 7,5
TMA4245 Statistikk 7,5
TTM4115 Design av reaktive systemer 1 7,5
TTM4180 Nettverkshåndtering 7,5

3. år

Emnekode Emnenavn SP
TMA4135 Matematikk 4D 7,5
TTM4105 Aksess- og transportnett 7,5
TTM4110 Pålitelighet og ytelse med simulering 7,5
TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TFY4125 Fysikk 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TTM4133 Mobile nett og tjenester 7,5
TTM4135 Informasjonssikkerhet 7,5

4. årskurs

Fra fjerde årskurs deler studiet seg i tre fordypningsområder. Fra høstsemesteret i 4. årskurs velger du enten nett, tjenester og applikasjoner eller informasjonssikkerhet eller digital økonomi. 

I tillegg til de obligatoriske emnene skal det velges emner slik at det blir 30 studiepoeng (SP) i hvert semester.

Se https://www.ntnu.no/eit for mer informasjon om Eksperter i team, tverfaglig prosjekt.

Fordypningsområdene


5. årskurs

I 5. årskurs tilbys disse hovedprofilene:


Studieplan