Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

– Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 5-årig master i kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


Læringsutbytte toogler

 • Har omfattende kunnskaper i matematikk, statistikk, naturvitenskap og IKT, som gir grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Har inngående teoretisk og praktisk kunnskap innenfor kommunikasjonsteknologi og avansert kunnskap innen valgt hovedprofil.
 • Har avansert kunnskap om paradigmer, metoder og verktøy innen valgt hovedprofil.
 • Har kunnskap i teknologiledelse samt ett eller flere av fagområdene klima, helse og miljø, innovasjon og entreprenørskap, og kommunikasjon, læring og etikk, som gir grunnlag for å kunne delta i og lede prosjekter og virksomhet på en effektiv, økonomisk og etisk måte.
 • Har kunnskaper om teknologiens historie, teknologiutvikling, sivilingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Har kunnskaper om samfunnsmessige, etiske, økonomiske og forretningsmessige konsekvenser av IKT.
 • Har kunnskaper om og forståelse for andre relaterte fagområder som utfyller kommunikasjonsteknologi.
 • Kan anvende kunnskaper på en systematisk måte. Metoden kan omfatte analyse av et problem eller design av et system, definisjon av  håndterbare logiske del-problemer eller systemer, velbegrunnede valg av modeller og metoder, anvendelse av disse, og evaluering og validering av oppnådde resultater, for ulike arbeidsområder som utredning, forskning, problemløsning samt spesifikasjon og implementering av systemer.
 • Kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Evner å fornye og omstille seg faglig, herunder følge kunnskapsutviklingen innen kommunikasjonsteknologi, evne til å anvende grunnleggende prinsipper og metoder på nye teknologigenerasjoner, være i stand å lese forskningsartikler innen valgt hovedprofil, og utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ. 
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og løsninger innen kommunikasjonsteknologi og valgt hovedprofil.
 • Kan formidle eget arbeid og resultater både skriftlig og muntlig på en velstrukturert, klar og objektiv måte.
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder og samarbeide effektivt med andre i tverrfaglige grupper.
 • Har et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og evne til å delta i internasjonale prosjekter og internasjonale faglige nettverk.
 • Har innsikt i hvordan innovasjon og entreprenørskap bidrar til nyskapning i samfundet.
 • Har arbeidslivserfaring relevant for kommunikasjonsteknologi.

Hovedprofil: Nett, tjenester og applikasjoner

Hovedprofil: Nett, tjenester og applikasjoner

Kunnskap

 • Funksjonalitet, prinsipper og arkitektur av dagens og framtidens nett-teknologier.
 • Egenskaper og karakteristika ved tjenesteplattformer, nettbaserte tjenester og applikasjoner.
 • Modellering av distribuerte, reaktive systemer.
 • Teori, metoder og verktøy for ytelsese og pålitelighetsevaluering og prinsipper for spesifikasjon og realisering av tjenestekvalitet.

Ferdigheter

 • Kan foreta spesifikasjon, design, konfigurasjon, modellering, implementering og evaluering og valg av nett og nettløsninger for nettbaserte tjenester med utgangspunkt i spesifiserte krav til tjenestekvalitet, økonomi og samfunnsmessige behov.


Hovedprofil: Informasjonssikkerhet

Kunnskap

 • Har kunnskap om informasjonssikkerhet prinsipper, digital etterforskning utfordringer, metoder knyttet til håndtering av sikkerhetstruende hendelser i IKT trusselbilde, og det matematiske grunnlag for sikkerhet mekanismer spesielt kryptografi.
 • Har avansert kunnskap om sårbarhetsvurdering av informasjon i kommunikasjonsnett, mekanismer og prinsipper knyttet til sikkerhet generelt og kryptografi spesielt samt spesifikasjon, konstruksjon og forvaltning av sikkerhetsmekanismer i dagens og framtidens kommunikasjonssystemer.

Ferdigheter

 • Kan utføre teknisk sårbarhetsanalyse av kommunikasjonssystemer, dvs. identifikasjon av sikkerhetstrusler samt å oppdage og karakterisere sikkerhetssvakheter, kan konstruere sikkerhetsmekanismer for kommunikasjonsprotokoller og nettbaserte systemer, samt kunne  planlegge og gjennomføre laboratorieeksperimenter knyttet til kommunikasjonssikkerhet


Hovedprofil: Digital økonomi

Kunnskap

 • Har kunnskap om mikroøkonomi og operasjonsanalyse, inkludert temaene forbrukeratferd, markedsmakt, spillteori, monopolistisk konkurranse, optimeringsmodeller, beslutningstrær, køteori og simuleringer.
 • Har avansert kunnskap om den digitale økonomien, inkludert tema som verdiskapningsmodeller, digitale forretningsmodeller for nettbaserte tjenester, kostanalyser og modellering av telemarkeder.

Ferdigheter

 • Kan foreta kvalitativ og kvantitativ tekno-økonomisk modellering og analyse av digitale tjenester og digitale forretningsmodeller
 • Kan foreta kostanalyser av IKT infrastruktur