Teknologiretning: Produktutvikling og produksjon

Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Teknologiretning: Produktutvikling og produksjon

Sivilingeniører i Produktutvikling og Produksjon må ha solid kunnskap om valg, behandling, bruk og gjenbruk av materialer som aluminium, stål, plast og tre, samt om metoder og utstyr for bearbeiding og sammenføyning av både materialer og delprodukter. De må kunne dimensjonere produktene (forvisse seg om at de tåler de påkjenningene de vil bli utsatt for) og finne løsninger på hvordan varmetekniske og kjemiske prosesser kan bygges inn i et produkt. Sivilingeniører fra produktutvikling og produksjon brukes også mye innenfor olje- og gassutvinning, vannkraftproduksjon og andre former for energiproduksjon og -forbruk.

Sivilingeniører fra produktutvikling og produksjon er en av de største brukerne av IT. IT brukes til både beregninger, konstruksjon, styring av produksjonsutstyr, visualisering av produkter og til simulering av produkter og prosesser. Mye av dette gjøres nå i ett stort dataprogram kalt CAE (dataassistert ingeniørvirksomhet), og samarbeid med andre skjer via internett.

Industrien blir stadig mer global og kunnskapsbasert og er i stadig endring. Det trengs mennesker som kan håndtere hele samspillet mellom produktutvikling, produksjon, materialteknologi, design, konstruksjon, energi- og prosessteknologi og driftsteknikk. Bærekraftig produksjon og forbruk står som et overordnet mål for denne utviklingen.

De første to årskursene på Indøk, produktutvikling og produksjon, har studentene felles metodeemner og teknologiemner som skal gi en introduksjon til fagområdet. Flere av disse er svært praktisk rettet, som å konstruere en varmedrevet motor.

Fra og med tredje årskurs velger studentene en av to fagretninger:

  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Varme- og energiprosesser (felles med energi og miljø)