Teknologiretning: Marin teknikk

Teknologiretning: Marin teknikk

Norge er en av verdens ledende aktører innen marin virksomhet og har lang historie innenfor dette fagfeltet. Utdanningen ved NTNU innenfor marin teknikk er derfor blant de beste sett med internasjonale øyne. Som student ved Indøk marin teknikk vil kombinasjonen mellom marinfag, økonomi og ledelse gi deg ettertraktet kunnskap og mange spennende muligheter! Gjennom studieprogrammet vil man opparbeide seg et faglig grunnlag som kvalifiserer og åpner for å jobbe med spennende utfordringer innenfor mange ulike sektorer i industri og næringsliv.

Virksomhet innen marin teknikk spiller en viktig rolle både på nasjonale og internasjonale arenaer. Som del av global energiproduksjon og internasjonal eksport- og importvirksomhet står marine næringer for et essensielt bidrag til verdensøkonomien. På nasjonalt nivå får man være en del av en næring hvor Norge er i teten og potensielt jobbe på store og komplekse prosjekt.

Norges største eksportnæringer omfattes av marin teknikk som olje-og gassproduksjon, skipsteknikk (med leverandørindustri), fiskeriteknologi, havbruk og fornybar energi. Den marine virksomheten innenfor disse områdene er i stadig utvikling, og det finnes derfor mange utfordringer knyttet til utvikling av ny teknologi og kunnskap. Du som går ut fra Indøk marin teknikk vil derfor bli viktig for å finne nye og gode løsninger. Noen av utfordringene du vil møte er:

  • Produsere olje og gass på stadig dypere nivå på havbunnen og i arktisk farvann
  • Utvikle skip som bruker mindre energi og forurenser mindre
  • Effektivisere produksjonen av sjømat fra fiskeriene og oppdrettsnæringen på en miljørobust måte
  • Produsere fornybar energi fra bølger, vind og strøm

Problemstillinger som dette finnes i mange ulike sektorer i norsk og internasjonalt arbeidsliv. Man kan jobbe i konsulentselskaper, rederier, olje-og energiselskap i tillegg til mange andre industrier og næringsområder. Havromsvitenskap og -teknologi er et av NTNUs fire satsingsområder innen forskning, og det nylige opprettede Marintekniske senter (Ocean Space Center) er det største marine forsknings- og undervisningssenter i den vestlige verden. Den faglige tyngden man får ved å være en del av marin teknikk ved NTNU er dermed i verdensklasse.

De første to årskursene på Indøk, marin teknikk, har studentene felles metodeemner og teknologiemner som skal gi en introduksjon til fagområdet. Flere av disse er svært praktisk rettet. Man kan eksempelvis få mulighet til å mekke på gassmotorer og annet maskinelt utstyr samt utføre eksperimenter i våre tørre eller våte laboratorier. Andre muligheter er å bruke superdatamaskiner, være med å utvikle det virtuelle laboratorium, og designe og gjøre beregninger på nye skips- og offshoresystemer.

Fra og med tredje årskurs fordyper studentene seg videre i fagretningen Marin prosjektering og logistikk.

Emnebeskrivelser for alle emner finnes ved å bruke søkefunksjonen i "Alle emner fra A-Å".

06 mar 2020