studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

 

Kunnskaper:

Kandidaten…

 • Har en solid kunnskapsplattform innenfor naturfagene og IKT forankret i matematikk, statistikk og naturvitenskapelige emner
 • Har en bred forståelse av teknologiske problemstillinger innenfor sin valgte teknologiretning*
 • Har en dyp og inngående kunnskap om teknologiske emner og problemstillinger innenfor sin valgte fagretning**
 • Har et bredt kunnskapsgrunnlag innenfor økonomi og ledelse
 • Har dyp innsikt i og forståelse for ledermessige problemstillinger innenfor sin valgte hovedprofil*** i økonomi og ledelse
 • Har dyp innsikt i hvordan teknologi kan utvikles og anvendes i private og offentlige bedrifter, og hvordan slik aktivitet kan analyseres og ledes
 • Har utviklet en kompetanse på å være et bindeledd mellom ingeniører og økonomer, og de fagfeltene disse representerer i en bedrift/organisasjon

 

Ferdigheter:

Kandidaten…

 • Kan evaluere en teknologisk problemstilling og foreslå løsningsalternativer som ivaretar så vel økonomiske som teknologiske og kunderelaterte krav
 • Kan utvikle og drifte teknologiske systemer og produkter innenfor sin teknologiske profil
 • Kan analysere og løse problemer som krever tverrfaglig kompetanse
 • Innehar en særskilt og dyp kompetanse om gruppearbeid og det å lede grupper frem til gode resultater
 • Har utviklet evne til kritisk refleksjon rundt faglige problemstillinger innenfor sitt fagfelt
 • Har gjennom løsning av case og oppgaver i reelle bedrifter tilegnet seg en selvstendig handlingskompetanse på å utrede og analysere slike problemer og håndtere disse
 • Har evne til å se kritisk på teorier og informasjon, og kan planlegge og selv utføre, forskning som kan belyse problemer i skjæringsfeltet mellom teknologi og ledelse/økonomi

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Har innsikt i hvordan miljø, bærekraft, samfunnsansvar og etikk påvirker løsningsalternativer på teknologiske utfordringer, og har lært å bygge slike hensyn inn i de løsninger som foreslås
 • Har utviklet en sterk forståelse av sin posisjon i bedriften og samfunnet, og kan bruke denne forankringen til å opptre med egen faglig tyngde og integritet i profesjonelle sammenhenger
 • Har bygget opp en forståelse av hvordan egne løsninger og kunnskaper kan forbedres gjennom samvirke med andre og søker aktivt slikt samvirke med respekt for andres ideer og tanker.
 • Har en dyp forståelse av, og handlingskompetanse innenfor, hvordan innovasjon og kreativitet kan brukes til å utvikle ny teknologi til nytte for bedriften og samfunnet gjennom entreprenørskap og intraprenørskap.
 • Har ervervet seg en sterk evne til å kommunisere med andre arbeidskolleger gjennom å uttrykke seg akademisk, presist og forståelig både muntlig og skriftlig
 • Har en dyp forståelse for hvordan internasjonalisering påvirker dagens norske næringsliv, og har lært seg metoder for hvordan dette kan analyseres og håndteres

 

Vedtatt på studieprogramrådsmøte 14/11-2018