Elektronisk systemdesign og innovasjon

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronisk systemdesign og innovasjon

– Læringsutbytte

 

Kandidater utdannet innen studieprogrammene Elektronisk systemdesign og innovasjon skal være teknologiske problemløsere med relevans for viktige samfunnsutfordringer. Dette innebærer at de har teknologikompetanse og metodekompetanse, samt innsikt i utvalgte aktuelle applikasjonsområder og hvordan elektroniske løsninger inngår i disse og stimulere til innovasjon og entreprenørskap.

I teknologikompetansen inngår fundamentale prinsipper fra elektromagnetisme, optikk og akustikk via elektronisk komponent- og kretsteknologi til høyere abstraksjonsnivå for systemutvikling basert på programvare kombinert med analog og digital elektronikk.

Metodekompetansen involverer analyse og design av analoge og digitale informasjons- og signal- behandlende systemer.

Kandidatene skal ha innsikt i applikasjonsområder definert av de forskningsfelter de involverte faggruppene er engasjert i.

Kandidatene skal ha grunnleggende innsikt i verdiskapingsaktiviteter som inngår i innovasjonsprosesser og entreprenørskap.

Kandidatene skal ha et bredt og solid fundament for livslang læring innen elektronisk systemdesign, et fagfelt i rask utvikling.

Mål for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse etter fullført studium

Kunnskaper

 • Solide spesialkunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, faglig fornyelse og omstilling innen elektronikk og tilhørende anvendelsesområder.
 • Dyptgående teoretisk og praktisk kunnskap innen en av følgende spesialiseringer:
 • Kandidater som har fordypning innen innvevde systemer skal kunne spesifisere og designe digitale system med integrert prosessor. Kandidatene skal kunne fordele designet på maskinvare og programvare og beherske høynivåspråk for konstruksjon og programmering av slike system. Noen anvendelser er energigjerrige system for høyhastighets databehandling, batteristyring, trykkfølsomme sensorer og avansert trådløs kommunikasjon.
 • Kandidater som har fordypning innen krets- og systemdesign har kunnskap om design, implementering og test av digitale, analoge og blandede integrerte kretser og systemer, herunder antenner og RF/mikrobølgekretser og -systemer. Typiske anvendelser er innenfor mikrokontrollere/mikroprosessorer, mikrosystemer, innvevde system, radiosystemer, medisinsk teknologi, IKT, miljøovervåkning, romteknologi m.m.
 • Kandidater som har fordypning innen nanoelektronikk og fotonikk skal ha dyptgående teoretisk innsikt i elektroniske, dielektriske, magnetiske, optiske og akustiske fenomen og materialegenskaper, herunder kvantefenomen og fysiske egenskaper hos materialer og nanostrukturer. Studieretningen gir innsikt i utnyttelsen av slike fenomen og materialegenskaper for innovasjon og utvikling av komponenter, integrerte kretser, mikrosystem, sensorer, optisk teknologi for anvendelser innen IKT, miljøovervåking, medisinsk teknologi, m.m.
 • Kandidater som har fordypning innen akustikk, signalbehandling og kommunikasjon har kunnskap om signalbehandlingsteori og -algoritmer, informasjons- og kommunikasjonsteori, radioteknikk og akustikk inkl. persepsjon av lyd. Typiske anvendelser er måling, bearbeiding og overføring av signaler f.eks. innenfor telekommunikasjon, lyd- og bildebehandling, medisinsk teknologi, miljøovervåkning, fjernmåling, navigasjon, romteknologi, støybekjempelse, undervannsakustikk og industriell bruk av akustikk.
 • På et utvalgt område innen den valgte spesialiseringen skal denne kunnskapen tangere dagens forskningsfront eller aktuelle forsknings- og utviklingsoppgaver innen ledende industri og gi tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater. Dybdekunnskapen skal danne en god basis for innovative bidrag til ny kunnskap innen elektronikk og tilhørende anvendelsesområder.
 • Innsikt i teknologiledelse og ett eller flere av fagområdene økonomi, industriell økologi, miljørisiko, helse, miljø og sikkerhet, som grunnlag for å kunne delta i og lede prosjekter og annen industriell elektronisk virksomhet på en effektiv, økonomisk og samfunnstjenlig måte.
 • Innsikt i vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og argumentasjonsteori som et grunnlag for å forholde seg reflektert til sitt fagområde og til vitenskap generelt.

Ferdigheter

 • Kunne anvende sine kunnskaper på en selvstendig og systematisk måte ved å analysere problemstillinger, formulere deloppgaver, velge relevante metoder og frambringe innovative løsninger, også i nye og ukjente situasjoner.
 • Kunne utføre gjennomførbarhetsstudier, kunne identifisere teknologiske begrensninger og kunne arbeide i tverrfaglige grupper.
 • Beherske aktuelle verktøy innen sitt spesialiseringsområde.
 • Kunne følge med kunnskapsutviklingen innen eget fagfelt, være i stand å lese forskningsartikler innen sin spesialisering, og utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ.

Generell kompetanse

 • Kunne formidle kunnskap innen sitt fagfelt skriftlig og muntlig til ulike tilhørergrupper på en velstrukturert, klar og objektiv måte.
 • Kunne reflektere over etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid.
 • Kunne arbeide i tverrfaglige grupper med oppgaver av høy kompleksitet: planlegge prosjekter, delegere og koordinere oppgaver, samt bidra til at gruppen oppnår resultat.
 • Ha et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og evne til å delta i internasjonale prosjekter og internasjonale faglige nettverk.
14 okt 2019