Elektronisk systemdesign og innovasjon

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronisk systemdesign og innovasjon

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kandidater utdannet innen studieprogrammene Elektronisk systemdesign og innovasjon skal være teknologiske problemløsere med relevans for viktige samfunnsutfordringer. Dette innebærer at de har teknologikompetanse og metodekompetanse, innsikt i utvalgte aktuelle applikasjonsområder og hvordan elektroniske løsninger inngår i disse samt stimulere til innovasjon og entreprenørskap.

I teknologikompetansen inngår fundamentale prinsipper fra elektromagnetisme, optikk og akustikk via elektronisk komponent- og kretsteknologi til høyere abstraksjonsnivå for systemutvikling basert på programvare kombinert med analog og digital elektronikk.

Metodekompetansen involverer analyse og design av analoge og digitale informasjons- og signal- behandlende systemer.

 

Mål for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse etter fullført studium

 

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • Solide spesialkunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, faglig fornyelse og omstilling innen elektronikk og tilhørende anvendelsesområder.
 • Dyptgående teoretisk og praktisk kunnskap innen én av følgende spesialiseringer:
 1. Innvevde systemer: Kandidaten har dyptgående kunnskap om å spesifisere og designe digitale system med integrert prosessor. Kandidaten har god kunnskap om å fordele designet på maskinvare og programvare og har inngående kunnskap om høynivåspråk for konstruksjon og programmering av slike system. Typiske anvendelser er energigjerrige system for høyhastighets databehandling, batteristyring, trykkfølsomme sensorer og avansert trådløs kommunikasjon.
 2. Krets- og Radiosystem design: Kandidaten har inngående kunnskap om design, implementering og test av digitale, analoge og blandede integrerte kretser og systemer, herunder antenner og RF/mikrobølgekretser og -systemer. Typiske anvendelser er innenfor mikrokontrollere/mikroprosessorer, mikrosystemer, innvevde system, radiosystemer, medisinsk teknologi, IKT, miljøovervåkning, romteknologi m.m.
 3. Nanoelektronikk og fotonikk: Kandidaten har dyptgående teoretisk innsikt i elektroniske, dielektriske, magnetiske, optiske og akustiske fenomen og materialegenskaper, herunder kvantefenomen og fysiske egenskaper hos materialer og nanostrukturer. Typiske anvendelser impliserer utnyttelse av slike fenomen og materialegenskaper for innovasjon og utvikling av komponenter, integrerte kretser, mikrosystem, sensorer, optisk teknologi for anvendelser innen IKT, miljøovervåking, medisinsk teknologi, m.m.
 4. Akustikk, signalbehandling og kommunikasjon: Kandidaten har avansert kunnskap om signalbehandlingsteori og -algoritmer, informasjons- og kommunikasjonsteori, radioteknikk og akustikk inkl. persepsjon av lyd. Anvendelser er måling, bearbeiding og overføring av signaler innenfor telekommunikasjon, lyd- og bildebehandling, medisinsk teknologi, miljøovervåkning, fjernmåling, navigasjon, romteknologi, støybekjempelse, undervannsakustikk og industriell bruk av akustikk.
 • Kunnskap om dagens forskningsfront eller aktuelle forsknings- og utviklingsoppgaver innen ledende industri innen sin spesialisering, og har innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
 • Evne til å gi innovative bidrag til ny kunnskap innen elektronikk og tilhørende anvendelsesområder.
 • Innsikt i teknologiledelse og ett eller flere av fagområdene økonomi, industriell økologi, miljørisiko, helse, miljø og sikkerhet, som grunnlag for å kunne delta i og lede prosjekter og annen industriell elektronisk virksomhet på en effektiv, økonomisk og samfunnstjenlig måte.
 • Innsikt i vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og argumentasjonsteori som et grunnlag for å forholde seg reflektert til sitt fagområde og til vitenskap generelt.

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan anvende sine kunnskaper på en selvstendig og systematisk måte ved å analysere problemstillinger, formulere deloppgaver, velge relevante metoder og frambringe innovative løsninger, også i nye og ukjente situasjoner.
 • Kan utføre gjennomførbarhetsstudier, kunne identifisere teknologiske begrensninger og kunne arbeide i tverrfaglige grupper.
 • Behersker aktuelle verktøy som simuleringsprogramvare og instrumentering innen sitt spesialiseringsområde.
 • Kan følge kunnskapsutviklingen innen eget fagfelt, være i stand å skrive forskningsartikler innen sin spesialisering, og utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Kan formidle kunnskap innen sitt fagfelt skriftlig og muntlig til ulike tilhørergrupper på en velstrukturert, klar og objektiv måte.
 • Kan reflektere over etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid.
 • Kan arbeide i tverrfaglige grupper med oppgaver av høy kompleksitet: planlegge prosjekter, delegere og koordinere oppgaver, samt bidra til at gruppen oppnår resultat.
 • Har et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og evne til å delta i internasjonale prosjekter og internasjonale faglige nettverk.
 • Har grunnleggende innsikt i verdiskapingsaktiviteter som inngår i innovasjonsprosesser og entreprenørskap.
 • Har et bredt og solid fundament for livslang læring innen elektronisk systemdesign.