Masterprogram/Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Studiets oppbygning


De to første studieårene består av 16 obligatoriske emner som danner et godt grunnlag i datateknologi (ni emner), og gir deg det nødvendige grunnlaget i matematikk og statistikk (fem emner). Du får også en enkel innføring i fysikk og i filosofi og vitenskapsteori.

Grunnutdanningen avsluttes høsten i andre studieår med fire dataemner som har en felles prosjektoppgave, det såkalte fellesprosjektet. I prosjektet arbeider grupper på 4-5 studenter med å løse en større oppgave. I 2014 gikk oppgaven ut på å lage et kalendersystem med varslinger for å kunne administrere møter og avtaler til ansatte i en bedrift.

I tredje årskurs søker en studieretning. Studieretning er en fordypning innen et fagfelt av datateknologi og danner grunnlaget for valg av hovedprofil i fjerde årskurs. To av emnene i tredje årskurs bestemmes av studieretningen din.

Det fjerde studieåret består av et stort prosjektemne, fem valgbare emner og prosjektemnet Eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter.

Det femte studieåret består i høstsemesteret av ett valgbart emne, fordypningsemne og fordypningsprosjekt. I vårsemesteret avsluttes studiet med en masteroppgave der du utfører et selvstendig forskningsarbeid under veiledning av vitenskapelig ansatt.

Hvilken studieretning og hovedprofil du har fulgt avgjør hvilke fordypningsprosjekt og masteroppgaver du kan velge blant. Du er garantert en oppgave innen den hovedprofilen du har valgt, men det er også mange oppgaver som tilbys på tvers av studieretningene. For å kunne skrive masteroppgave må du i løpet av studiet ha gjennomført 12 uker med praksis.


I 2. årskurs søker du en studieretning. Studieretningen legger føringer for hvilke emner du har i 3. årskurs og hovedprofilvalg for 4. og 5. årskurs.

Studieretning Beskrivelse
Programvaresystemer Utvikling og bruk av datasystemer med fokus på organisasjoner og brukere
Databaser og søk Effektive søk i informasjon fra databaser og hvordan lage gode søkemotore
Kunstig intelligens Teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger
Algoritmer og datamaskiner Metoder og teknikker som anvendes til å utvikle systemer som krever høy ytelse

Tilleggsprofil

I 3. årskurs kan du også velge en gruppe emner som kalles tilleggsprofil. Disse emnene går på tvers av studier og har en samfunnsnyttig tilknytting. Tilleggsprofilen er et alternativ til komplementært emne og valgbart ingeniøremne du har i 4. og 5. årskurs.

Tilleggsprofilene:

  • Digital innovasjon
  • Grønn IKT
  • IKT i helse

Les mer om tilleggsprofilene.


Studieretninger og hovedprofiler

Størstedelen av datateknologistudiet er et fastlagt løp. Du får spesialisere deg innen en studieretning og en hovedprofil.

Studieplan 2014/2015

Illustrasjon viser forgreningen i studieretninger og hovedprofiler.

Første undervisningsdag i semesteret vil være avhengig av hvilke dager emnene du skal følge har undervisning. Se studiekalenderen for informasjon om tidligste undervisningsstart.

Studieplan

Allerede student?

Informasjon om utveksling, tillitsvalgte og informasjonsmøter finner du på Innsida.