Datateknologi

Masterprogram (sivilingniør), 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Hva lærer du?

Hva er datateknologi?

Å beherske datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtidens teknologier. Forskerne som underviser på datateknologi jobber allerede i dag med følgende fremtidsrettede problemstillinger:

 • Å bidra til å løse klimautfordringene gjennom å gjøre datateknologi mer energieffektiv
 • Å lære datamaskiner å ta beslutninger og løse problemer på egenhånd
 • Å utvikle søkeløsninger som gjør samfunnet i stand til å nyttiggjøre seg de stadig økende mengdene av informasjon som er tilgjengelig på internett
 • Å bruke datateknologi til å forstå sammenhenger i genmateriale. Denne innsikten kan så brukes til å utvikle bedre medisiner og kurere sykdommer

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle systemer og løse problemer. Du blir god i alle faser av slike prosesser:

 • Du lærer å ta problemstillinger fra en løs ide til en spesifikasjon som er konkret nok til at den kan brukes til å lage systemet
 • Du lærer å lage datasystemer ved hjelp av mange smarte teknikker som effektivt løser ulike problemer
 • Du lærer hvordan man på en god måte kan kontrollere at systemet fungerer slik det er ment å skulle virke

På datateknologi og i databransjen generelt jobber man i team. Oppgavene er for kompliserte til at én person kan løse dem alene. Dette gjør at mange datateknologer blir ledere i små og store prosjekter og bedrifter.

Andre datateknologer blir eksperter på ett enkelt teknologiområde. Det er ikke nødvendig å kunne programmere når man starter på datateknologi; de fleste studentene kan ikke programmere når de starter på studiet.

I det tredje studieåret kan du velge mellom fire studieretninger:

 • Kunstig intelligens: Her lærer du teknikker og metoder som lar datamaskiner løse oppgaver alene eller som støtter mennesker i å ta vanskelige beslutninger
 • Databaser og søk: Her lærer du hvordan man mest mulig effektivt kan søke frem informasjon fra databaser og hvordan man lager søkemotorer som for eksempel Google
 • Programvaresystemer: Her lærer du hvordan man støtter utvikling og bruk av datasystemer i forhold til organisasjoner og brukere
 • Algoritmer og datamaskiner: Her lærer du metoder og teknikker som kan anvendes til å utvikle systemer som krever høy ytelse

 

Hvem passer studiet for?

Datateknologi passer for deg som er nysgjerrig og som ønsker å skape fremtidens teknologi i samarbeid med andre. Hvis du i tillegg ønsker å gå på et interessant studieprogram som leder frem til en morsom og spennende jobb, er datateknologi et naturlig valg.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

 • Brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Brede ingeniørvitenskapelige og forskningsbaserte kunnskaper om teori, metode og teknikk innen datateknologi.
 • Dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å utvikle og ta i bruk nye forskningsresultater.
 • Innsikt i utvalgte samfunnsvitenskapelige fag, historisk-filosofiske fag og andre ikke-tekniske fag av relevans for ingeniørfaglig yrkesutøvelse, og som grunnlag for utvikling av et bredt perspektiv på ingeniørfagenes rolle og utfordringer i samfunnet.

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

 • Forstå ingeniørfaget og datateknologiens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, ha innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kunne analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
 • Kunne bidra til innovasjon og entreprenørskap og samarbeide med andre på tvers av faggrenser i flerfaglige og tverrfaglige innovasjonsprosesser.
 • Kunne formidle, kommunisere og samarbeide tverrfaglig om ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
 • Forstå muligheter og begrensninger i bruk av informasjons- og kommunikasjons-teknologi, inklusive juridiske og samfunnsmessige aspekter.
 • Kunne lede og motivere medarbeidere, herunder ha et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og kunne utvikle evne til internasjonal orientering og samhandling.

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

 • Definere, modellere og analysere sammensatte ingeniørfaglige problemer innen datateknologi, herunder velge relevante modeller og metoder, og utføre analyser, bygge og evaluere løsninger selvstendig og kritisk, i relasjon til både tekniske og ikke-tekniske faktorer.
 • Utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst, og gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt innen datateknologisk under veiledning.
 • Kan sette seg inn i nye metoder og teknologier innen datateknologi og har et godt grunnlag for langsiktig faglig fornying og omstilling.

Andre studiemuligheter

Andre studiemuligheter

Hvis du ikke oppfyller kravene til realfagsmatematikk og fysikk eller hvis du ønsker større frihet til å sette sammen datastudiet ditt selv, tilbyr NTNU også bachelor og master i informatikk . Hvis du allerede er ingeniør, kan du søke på vårt 2-årige masterprogram i datateknologi.