Datateknologi

Masterprogram (sivilingniør), 5-årig, Trondheim

Datateknologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Innledning

Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.

På datateknologi lærer du teknikker og metoder for å utvikle datasystemer. Vi dekker hele prosjektløpet fra en løst formulert ide til ferdig løsning.

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
 • Brede ingeniørvitenskapelige og forskningsbaserte kunnskaper om teori, metode og teknikk innen datateknologi.
 • Dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å utvikle og ta i bruk nye forskningsresultater.
 • Innsikt i utvalgte samfunnsvitenskapelige fag, historisk-filosofiske fag og andre ikke-tekniske fag av relevans for ingeniørfaglig yrkesutøvelse, og som grunnlag for utvikling av et bredt perspektiv på ingeniørfagenes rolle og utfordringer i samfunnet.

Generell kompetanse

 • Forstå ingeniørfaget og datateknologiens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, ha innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kunne analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
 • Kunne bidra til innovasjon og entreprenørskap og samarbeide med andre på tvers av faggrenser i flerfaglige og tverrfaglige innovasjonsprosesser.
 • Kunne formidle, kommunisere og samarbeide tverrfaglig om ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
 • Forstå muligheter og begrensninger i bruk av informasjons- og kommunikasjons-teknologi, inklusive juridiske og samfunnsmessige aspekter.
 • Kunne lede og motivere medarbeidere, herunder ha et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og kunne utvikle evne til internasjonal orientering og samhandling.

Ferdigheter

 • Definere, modellere og analysere sammensatte ingeniørfaglige problemer innen datateknologi, herunder velge relevante modeller og metoder, og utføre analyser, bygge og evaluere løsninger selvstendig og kritisk, i relasjon til både tekniske og ikke-tekniske faktorer.
 • Utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst, og gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt innen datateknologisk under veiledning.
 • Kan sette seg inn i nye metoder og teknologier innen datateknologi og har et godt grunnlag for langsiktig faglig fornying og omstilling.