Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram, deltid

Teknologiledelse og digital omstilling

– Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har inngående og tverrfaglig forståelse av verdiskapingsprosessen i nærings- og forvaltningsorganisasjoner.
 • Kandidaten har dyptgående forskningsbasert kunnskap innen digitalisering og om hvordan muliggjørende teknologier kan anvendes til omstilling og utvikling i egen organisasjon.
 • Kandidaten har dyptgående kunnskap om ny teknologi innenfor ett av programmets fagområder som utgjør kandidatens spesialisering.
 • Kandidaten forstår ulike tilnærminger knyttet til bærekraft, og kan relatere overordnede mål og strategier rundt bærekraft til egen organisasjons drift og strategi.
 • Kandidaten har tilegnet seg god kjennskap om prosjekt som arbeidsmetodikk og kan anvende kunnskapen på virkelige situasjoner.
 • Kandidaten kan koble perspektiver innenfor digitalisering, teknologi og økonomi og anvende disse på egne utfordringer i egen organisasjon.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere og kritisk reflektere bruk av ny teknologi til omstilling for å styrke organisasjonens konkurransekraft og/eller effektivitet.
 • Kandidaten kan planlegge og lede gjennomføring av digitale effektiviserings- og forbedringstiltak i egen organisasjon.
 • Kandidaten kan planlegge og lede utviklingsprosjekter med teknologisk tilsnitt i egen organisasjon.
 • Kandidaten kan gjennomføre selvstendige forsknings- og utviklingsprosjekter ved anvendelse av relevant teori og forskningsmetodikk, og i tråd med etiske normer for forskning.
 • Kandidaten kan støtte egen organisasjon i å planlegge og gjennomføre digital transformasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan arbeide i, og lede, tverrfaglige team i sin organisasjon med arbeidsområde innen kandidatens spesialisering.
 • Kandidaten forstår hvordan digitalisering kan anvendes og kan vurdere og forstå teknologiske, etiske, økonomiske, HMS- og samfunnsmessige konsekvenser av eget arbeid.
 • Kandidaten kan knytte forskningsbasert kunnskap til eget arbeid på en måte som viser evne til selvstendig refleksjon.
 • Kandidaten kan effektivt kommunisere endringsbudskap, lede endring og forstå og formidle budskap tverrfaglig.