Industriell design

master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Læringsutbytte

Bilde - læringsmål

To studenter diskuterer på verkstedet.
Foto: Hedvig Kvassheim

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap innen designfaget med spesialisering innen produkt- eller interaksjons-design
 • har inngående kunnskap om designfagets vitenskapelige og kunstfaglige teori og metoder
 • har kunnskap om designerens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, som en brobygger mellom mennesker og teknologi
 • har kunnskaper om samarbeid, motivasjon, organisasjon og ledelse
 • har omfattende kunnskaper i underliggende matematikk, statistikk, naturvitenskap og IKT

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan fremme innovative og bærekraftige designløsninger til beste for samfunnsutviklingen i et globalt perspektiv
 • kan formidle og kommunisere designfaglige perspektiver, analyser og løsninger gjennom designfagets uttrykksform (visuelt, muntlig og skriftlig) både overfor spesialister og allmennheten
 • kan være den kreative drivkraften i nytenkning og i innovasjonsprosesser og være bindeleddet i tverrfaglige team
 • kan takle teknologiske endringer og endringer i rammebetingelsene for teknologiske løsninger, samt kultivere teknologi gjennom å ha et kritisk øye på teknologien fra brukerens perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan definere, modellere og analysere sammensatte problemstillinger, herunder treffe selvstendige valg av relevante designmetoder og videreutvikle disse, basert på avanserte faglige resonnementer.
 • kan utvikle enkle og helhetlige designløsninger på komplekse problemstillinger i en tverrfaglig kontekst
 • kan fornye og videreutvikle sin designfaglige og teknologiske kompetanse gjennom skapende praksis og evne til livslang læring
 • kan gjennomføre og lede et selvstendig, avgrenset design- forsknings- eller utviklings prosjekt under veiledning og i tråd med designprofesjonens normer og tradisjoner