Industriell design

master i teknologi 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Læringsutbytte

Bilde - læringsmål


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kandidater utdannet innen studieprogrammet Industriell design skal kunne delta i og lede designprosesser som omfatter nyutvikling og redesign av digitale flater, produkter, omgivelser, tjenester og forretningsstrategier til beste for bruker og samfunn. Kandidatene har innenfor rammene av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU, tilegnet seg kunnskap og ferdigheter knyttet til designprofesjonen, samt teknologi og realfag som gjør de i stand til å bidra i særlig komplekse designprosjekter.

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap innen designfaget med spesialisering innen produkt- eller interaksjons-design
 • har inngående kunnskap om designfagets vitenskapelige og kunstfaglige teori og metoder
 • har kunnskap om designerens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, som en brobygger mellom mennesker og teknologi
 • har kunnskaper om samarbeid, motivasjon, organisasjon og ledelse
 • har omfattende kunnskaper i underliggende matematikk, statistikk, naturvitenskap og IKT

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan definere, modellere og analysere sammensatte problemstillinger, herunder treffe selvstendige valg av relevante designmetoder og videreutvikle disse, basert på avanserte faglige resonnementer.
 • kan utvikle enkle og helhetlige designløsninger på komplekse problemstillinger i en tverrfaglig kontekst
 • kan fornye og videreutvikle sin designfaglige og teknologiske kompetanse gjennom skapende praksis og evne til livslang læring
 • kan gjennomføre og lede et selvstendig, avgrenset design- forsknings- eller utviklings prosjekt under veiledning og i tråd med designprofesjonens normer og tradisjoner

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan fremme innovative og bærekraftige designløsninger til beste for samfunnsutviklingen i et globalt perspektiv
 • kan formidle og kommunisere designfaglige perspektiver, analyser og løsninger gjennom designfagets uttrykksform (visuelt, muntlig og skriftlig) både overfor spesialister og allmennheten
 • kan være den kreative drivkraften i nytenkning og i innovasjonsprosesser og være bindeleddet i tverrfaglige team
 • kan takle teknologiske endringer og endringer i rammebetingelsene for teknologiske løsninger, samt kultivere teknologi gjennom å ha et kritisk øye på teknologien fra brukerens perspektiv