Læringsutbytte

Kandidater utdannet innen studieprogrammet Industriell design skal kunne delta i og lede designprosesser som omfatter nyutvikling og redesign av ulike produkter til beste for bruker og samfunn. Kandidatene har innenfor rammene av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU, tilegnet seg kunnskap og ferdigheter knyttet til designprofesjonen, og kan jobbe innen tverrfaglige prosjekt etter "Design thinking"-metodikk eller "Integrert produktutvikling"-prinsipper ut fra rammebetingelsene.

Kunnskaper

Designeren skal ha:

1. Brede og solide basiskunnskaper innen matematikk, mekanikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fysikk og statistikk som gir grunnlag for metodeforståelse, anvendelser innen produktdesign, faglig fornyelse og omstilling innen industriell design.

2. Innsikt i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og argumentasjonsteori for å bli i stand til å forholde seg reflektert til sitt fagområde, og til vitenskapene generelt.

3. God forankring i designhistorie, og forståelse for estetisk utvikling og estetikkens betydning innen samfunnet, og for den enkelte.

4. Innsikt i teknologiledelse, produktkommersialisering, designstrategi og andre fag innen administrasjon og organisasjonsutvikling som gjør kandidaten i stand til å stette utviklingsoppgaver inn i riktig perspektiv.

5. Inngående kunnskap om designprosessen og designmetodikk, med tilnærming både fra det humanistiske perspektiv gjennom "Design thinking", og den ingeniørmessige tilnærming representert ved "Integrert produktutvikling."

6. Dybdekunnskap innen et selvvalgt fagfelt som er knyttet til for eksempel en av utdanningens to studieretninger:

  • Produktdesign
  • Interaksjonsdesign

På dette området skal kunnskapen være ført fram til dagens forskningsfront, og skal gi tilstrekkelig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater. Dybdekunnskapen danner en god basis for å kunne gi innovative bidrag til ny kunnskap innen design, eller designprosessen

Ferdigheter

Designeren skal kunne:

1. Lede, eller være delaktig i, en designprosess fra behovsidentifisering til kommersielt produkt. Herunder skal designeren ha ferdigheter innen:

1.1. Prosjektinitiering
1.2. Innovative teknikker
1.3. Skisse, tegneteknikk, visualiseringsteknikk
1.4. Modelleringsteknnikk, analogt og digitalt
1.5. Prototypbygging
1.6. Kommersialisering

2. Lede eller delta i strategiske prosjekt som omhandler:

2.1. Utvikling av designstrategi
2.2. Utvikling av visjonsdokument
2.3. Utvikling av produktidentitet, branding.
2.4. Bærekraftig fokusering

3. Arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper. Samarbeide effektivt med spesialister.

3.1. Arbeide selvstendig og i grupper med teknologiske og/eller vitenskapelige oppgaver av høy kompleksitet.
3.2. Planlegge og gjennomføre prosjekter, delegerte og koordinerte oppgaver, håndtere konflikter, vurdere sterke og svake sider ved en selv og andre.

Generell kompetanse

Designeren skal kunne

1. Kommunisere effektivt om eget arbeid, som for eksempel løsning av oppgaver, kunnskapsformidling, gjøre vurderinger og komme med presise konklusjoner både for fagfolk og ikke-spesialister

1.1. Gi velstrukturerte presentasjoner for ulike tilhørere ved å bruke moderne presentasjonsmidler.
1.2. Skrive velstrukturerte og klare rapporter og bidrag til vitenskapelige publikasjoner.
1.3. Formidle etterspurt kunnskap og resultater til andre på en klar og overbevisende måte.
1.4. Kunne lese, tolke og oppsummere engelskspråklig faglitteratur skriftlig og muntlig.

2. Vurdere og forutsi teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid. Ta ansvar for arbeidets virkning på en bærekraftig og samfunnsmessig utvikling samt økonomi.

2.1. Gjennomføre oppgaver hvor bærekraftig utvikling tas hensyn til.
2.2. Identifisere moralske dilemma, beskrive aktører og være klar over egen posisjon.

3. Aktivt oppdatere egen kompetanse gjennom livslang læring.

3.1. Sette seg inn i hovedlinjene i kunnskapsutviklingen av eget fagfelt, følge med i hvordan teknologiske og vitenskapelige grenser flyttes for derigjennom å erkjenne behovet for faglig oppdatering.
3.2. Delta i og etablere nasjonale og internasjonale faglige nettverk.