Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Jobbmuligheter

Etter fullført studie i Industriell design har man kunnskaper innenfor et bredt fagfelt; både realfag og studieretningsfag. Yrkesmulighetene er derfor store. Av tidligere uteksaminerte studenter jobber mange med produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen og med forskning og undervisning. Interaksjonsdesign har også blitt et viktig fagfelt, ettersom vi stadig tar i bruk flere digitale verktøy i hverdagen.

Linjeforeningen Leonardo gjør en arbeidsmarkedsundersøkelse annethvert år som tar for seg arbeidsmarked og -situasjon for sivilingeniører uteksaminert fra Institutt for produktdesign ved NTNU. Under viser vi noen av resultatene basert på svarene til de 111 personene som deltok i 2014.

Hvilke bransjer jobber Industridesignere innenfor?

Grafikken viser at de fleste jobber i undervisning eller forskning

Innenfor de ulike bransjene jobber Industridesignere fra IPD blant annet med prosjektledelse, produktutvikling og brukergrensesnitt.

Hvor i landet arbeider de?

Grafikken viser at de fleste jobber i Oslo omradet

Sammenliknet med Arbeidsmarkedsundersøkelsen fra 2008 er det økning i antall IPD'ere som arbeider i utlandet eller distrikts-Norge.

Hvordan fikk de sitt første jobb?

Grafikken viser at de fleste fikk sitt første jobb gjennom å søke på stillingsannonsen

 

 

Rapportene fra de forskjellige årene finnes her:

Vi presenterer her noen tidligere studenter som viser en del av dette spennet:

Ingvill Hoffart

Stilling: Industridesigner
Firma: Kadabra

Uteksaminert: 2010

- Da jeg nærmet meg slutten av videregående var jeg fryktlig i tvil om hva i all verden jeg skulle bli. Jeg som alltid hadde interessert meg for så mye forskjellig - hvordan kunne jeg klare å velge? Valget falt på industriell design da jeg forsto at dette studiet gav mulighet til å kombinere mange av mine evner og interesser: Her kunne jeg boltre meg i både tekniske, teoretiske og – ikke minst – kreative utfordringer.  

Å se produktet i en kontekst
Design handler nemlig ikke bare om å gi produkter et lekkert utseende. Det å designe et produkt eller en tjeneste er en relativt kompleks prosess som krever bred kompetanse og evne til å se ting helhetlig. Produktet betraktes gjerne ikke isolert; det brukes av mennesker i en kontekst. En sentral del av prosessen handler derfor om å tilegne seg innsikt i ulike brukeres behov, for å utvikle empati med dem og omsette dette i idéer og konsepter. En slik brukersentrert tilnærming krever en åpen og nysgjerrig innstilling. Slik kan man være i stand til å skape produkter og tjenester som oppleves som relevante, meningsfulle, interessante, engasjerende, brukervennlige, vakre osv. av de personene som faktisk skal ta dem i bruk i sin hverdag. Videre kreves teknisk innsikt for å kunne utvikle løsninger som er realiserbare. Derfor er studiet bygd opp slik at man lærer litt om mye, hovedsakelig gjennom prosjektbasert jobbing.

Min masteroppgave
Masteroppgaven min besto i å designe et mobilitetshjelpemiddel for barn med funksjonshemminger, i samarbeid med den norske bedriften Krabat AS. I denne oppgaven fokuserte jeg særlig på sosiale og emosjonelle sider ved det å være nødt til å bruke et hjelpemiddel i det daglige. Et mål var at hjelpemiddelet ikke skulle oppleves som stigmatiserende - tvert imot; produktet skulle gjennom form og funksjon gi brukeren en følelse av stolthet, samt legge til rette for aktivitet og deltakelse i lek.

Min jobb
Nå jobber jeg som produkt- og tjenestedesigner hos Kadabra design i Trondheim. Vi er en konsulentbedrift som bistår små og store bedrifter i utviklingen av produkter, tjenester og digitale opplevelser. Bredden på studiet har gjort at jeg ikke er redd for å kaste meg ut i nye utfordringer og tilegne meg ny kunnskap fra ulike fagområder. Denne innstillingen kommer godt med i en arbeidshverdag der ingen dag er lik og jeg har mulighet til å jobbe med så mange spennende prosjekter.


Lise Tinnmannsvik

Stiiling: Konsulent
Firma: Halogen AS
Uteksaminert: 2008

Fra jeg var ferdig med studiet ved Institutt for produktdesign har jeg jobbet som interaksjonsdesigner for konsulentselskapet Halogen. I Halogen jobber vi med brukeropplevelse på digitale flater, for eksempel med nettsteder, intranett, applikasjoner og mobile løsninger. Selv jobber jeg utelukkende med applikasjonsdesign.
 
Min arbeidshverdag
Som konsulent er det vanlig å ha mange ulike typer prosjekter. Selv har jeg stort sett jobbet med store, langvarige prosjekter, hovedsakelig for Kongsberg Maritime. Her har jeg jobbet med grensesnitt for navigasjon og automasjonsapplikasjoner for skip. Dette er komplekse systemer som krever at brukeren får informasjonen han trenger til riktig tid, samt et effektivt varslingssystem når noe ikke er som det skal. For å oppnå dette kreves god brukerinvolvering og forståelse for brukerens behov og arbeidsoppgaver. Det er utfordrende og morsomt å jobbe med slike store systemer, og å få mulighet til å sette seg inn i ukjente fagområder og arbeidsmiljø.  
 
Deltar i prosjektet fra a til å
I prosjekter tar jeg del i hele prosessen fra brukerintervjuer, konseptutvikling, brukertesting og detaljert design. Jeg har alltid interessert meg for grafisk design, og jeg har også fått mulighet til å  jobbe mye med dette siden jeg ble ferdig med studiet. Fra studiet er nok gjennomført brukerfokus i designprosessen og erfaring med prosjektarbeid den viktigste kunnskapen jeg har tatt med meg inn i arbeidslivet. Med fokus på god brukeropplevelse har jeg en spennende og variert jobb som jeg er veldig fornøyd med.
 


Nicolay Knudtzon

Illustrasjonsbilde/FOTO

 

Stilling: Produktdesigner
Firma: NicoDesign Ltd
Uteksaminert: 1999

–Etter 6 år som produktdesigner i VINN Design valgte jeg å starte mitt eget firma. NicoDesign utfører oppdrag for både store, etablerte bedrifter og for oppfinnere med fikse idéer (men med lite penger).

Variert arbeidshverdag
Jobben min er veldig variert. Bare på det første året etter endt utdanning var jeg med på å utvikle rullator, hotellsafe, bysykkel, vindskjerm- & vindusystem for fritidsbåter, utstyr for analyse av blodprøver og en konseptstudie for en ny type belysning.

Eget firma
Jeg driver firmaet for meg selv, men jobber i kontorfellesskap med tre andre produktutviklere. Avhengig av prosjektets størrelse, jobber jeg enten alene eller i team med nettverket og oppdragsgiver. Mitt ansvar er alt fra konseptutvikling, formgiving og utvikling av tekniske løsninger, til prosjektstyring, kundeoppfølging og å skaffe oppdrag.

Fra studietilværelse til arbeidslivet
Fordelen med å jobbe i min egen bedrift, slik jeg ser det, er at det gir meg stor mulighet til å påvirke både min egen hverdag og bedriftens strategi på kort og lang sikt. Etter en morsom, men til tider frustrerende og søkende studiehverdag, er det veldig tilfredsstillende å oppdage at man har mye å bidra med etter endt utdanning. Det er utrolig artig å se ting man tegner bli til endelige produkter.


Elizabeth Strand

Illustrasjonsbilde/FOTO

Stilling: Interaksjons-designer
Firma: Making Waves
Uteksaminert: 1998

–Jeg har arbeidet som interaksjonsdesigner siden jeg var ferdig med studiene. Først i Creuna i 3 år, hvor jeg også var fagansvarlig det siste året. Og nå i Making Waves – et nytt selskap etablert av mange av de mest erfarne konsulentene fra norsk teknologi- og designmiljø. Firmaets viktigste kompetanseområder inkluderer forretningsutvikling, prosjektledelse, teknologi og design.

Min jobb
Jeg arbeider mest med utvikling av webtjenester slik som nyhetstjenester, handelsløsninger for aksjer eller kraft, firmanettsteder, og kontrollsystemer for overvåking av pengestrømmer. Etter min mening må disse være brukerorienterte for å kunne lykkes og jeg brenner for å utvikle brukervennlige løsninger som tar utgangspunkt i å løse brukernes faktiske behov og oppgaver.

Prosjektarbeid
I prosjekter bidrar jeg med utformingen av brukergrensesnittet, fra kartlegging av brukernes behov og andre funksjonelle krav, til idéer og konsepter, til detaljerte beskrivelser av interaksjon og brukergrensesnittets egenskaper. Som en del av mitt fokus på brukererfaringer og involvering av brukere i utviklingsprosessen, har jeg også god erfaring med brukbarhetstesting av tjenester.

Flerfaglig
Vi jobber i flerfaglige grupper i prosjektene - det er nødvendig for å kunne levere gode løsninger. Da må vi også ha god forståelse for hverandres fagfelt. Det er gøy å lære hvordan andre tenker og også forklare sitt eget fagfelt.

Interaksjonsdesign
Jeg liker å arbeide med interaksjonsdesign fordi det er bruker- og oppgaveorientert, som er selve fokus for utvikling av webtjenester. Jeg jobber prosjekter fra noen uker til mange måneder, med forskjellige typer kunder med svært ulike behov. Det er bra å komme ut i arbeidslivet og se at studiet er relevant for min arbeidsdag på så mange områder, slik som brukerorientering, prosjektgjennomføring, prosjektsamarbeide, menneske-maskin samspill, ergonomi, konseptutvikling, identitetsdesign, designledelse og et metodisk grunnlag for arbeidet."


Åse-Kari Haugeto

Illustrasjonsbilde/FOTO

Stilling: Prosjektleder "Design uten grenser"
Firma: Norsk Form
Uteksaminert: 2000

–Norsk Form er en stiftelse som ble etablert av kulturdepartementet og som nå har ca 25 ansatte. Vi arbeider med det bygde miljø: Dagliglivets gjenstander, bygninger, by- og tettstedsproblematikk. Vi gjør alt fra å utgi bøker og arrangere kveldsmøter, kurs og konferanser, til å igangsette og lede utviklingsprosjekter som fungerer som pilotprosjekter innenfor sitt fagområde.

Tverrfaglig arbeidsmiljø
De fleste av de faglige ansatte har design eller arkitekturbakgrunn. Men vi har også fagutdannede innen sosiale fag og pedagogikk som jobber med våre fagområder: Design og arkitektur. Det er spennende å ha kolleger med ulik vinkling på sitt eget fag. I tillegg lærer jeg mye nytt, f. eks innen arkitektur.

Prosjektarbeid
De fleste faglige ansatte er prosjektledere, i prosjekter som samarbeider med partnere utenfor Norsk Form. Selv er jeg leder for Design uten grenser, et program som tar sikte på å kople design/produktutvikling mot bistand og nødhjelp. Det er en utfordrende jobb som innebærer å bygge opp et program der konkrete utviklingsprosjekter skal identifiseres, knyttes opp mot riktige miljøer, skaffes finansiell støtte og igangsettes. Det er ikke jeg som gjør selve produktutviklingsjobben, men jeg sørger for at de riktige personer blir koplet på, og at de enkelte prosjektene går som planlagt. I tillegg er jeg med å arrangere møter og konferanser, jeg jobber mot presse, holder foredrag m.m. for å spre info om arbeidet vi gjør.

Arbeidsreiser og stort nettverk
Jobben gjør at jeg får reist en del, at jeg får bygget et stort kontaktnettverk, og at jeg får prosjektledererfaring. Konstruksjonskunnskaper, regneferdigheter og mer avanserte dataverktøy har jeg derimot jobbet lite med etter endt utdannelse."


Design for industri

Skal norsk industri lykkes i globaliserte markeder må det skapes produkter som er engasjerende, nyttige og økologisk forsvarlige, og som skiller seg ut på markedet. Studiene ved instituttet kombinerer kunnskaper, innsikt og arbeidsmetoder innen både design og teknologi. Utdanningen er den eldste i sitt slag i Skandinavia. 

 

 

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!