Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studieretning: Bygg og anlegg

På denne studieretningen lærer du hvordan planlegge, utforme, lede, bygge, forvalte og utvikle alle typer bygninger og anlegg. Byggeprosjektene spenner fra enkle bolighus til veger, broer, tunneler, vann- og avløpssystemer, oljeplattformer og større samferdselsanlegg som jernbane og flyplass. Du lærer også om utfordringer knyttet til eiendomsledelse, ombygging, rehabilitering, bygningsvern og utvikling av eksisterende bygninger knyttet til byområder og tettsteder.

Du spesialiserer deg ytterligere innenfor studieretningen ved å velge en av fire hovedprofiler:


Geoteknikk

Hovedprofilen Geoteknikk handler om hvordan å bygge på, i eller ut av jord og stein. Geotekniske ingeniører designer og bygger fundamenter for strukturer på land og på havbunnen, for eksempel høye bygninger, broer og offshoreinstallasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnstrukturer. Les mer om Geoteknikk på institutt for bygg- og miljøteknikk sin nettside.

Bilde av en byggingeniør med hjelm og arbeidsutstyr

Anleggsteknikk<a name="anleggsteknikk"></a>

Hovedprofil

Anleggsteknikk

Hovedprofilen anleggsteknikk gir deg kunnskap om metoder og løsninger for anleggsarbeider i fjell og jord, som for eksempel planlegging og bygging av undergrunns- og fjellanlegg, samt løsmassekonstruksjoner som kraftverksdammer og veier.

Tre personer på en byggeplass
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stikkord: Prosjektledelse, usikkerhets- og risikohåndtering, analyse av prosjektets tidligfase, produksjonsteknikk i BA, anleggsteknikk, fjellsprengningsteknikk, HMS og arbeidsmiljø i BA, bygningsforvaltning.


Bygnings- og materialteknikk<a name="bygnings"></a>

Hovedprofil

Bygnings- og materialteknikk

Hovedprofilen bygnings- og materialteknikk gir fordypning innen prosjektering av bygninger, brann, lyd, energi, miljø og klimabelastning for å oppnå gode og framtidsrettede hus med lavt energibruk og lav miljøbelastning.

To personer bygger
Foto: Geir Mogen/NTNU

Stikkord: Bygningsfysikk, energibruk i bygninger, husbyggings- og ombyggingsteknikk, bygningsprosjektering, murverk, materiallære, bygningsmaterialer, brannteknikk og bygningsmessig brannvern.


Prosjektledelse<a name="prosjektledelse"></a>

Hovedprofil

Prosjektledelse

Hovedprofilen prosjektledelse handler om ledelse av bygg- og anleggprosjekter og gir spesiell kompetanse innen teknikker og metoder knyttet til prosjektledelse, organisering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider på en kostnadseffektiv og miljømessig god måte.

Tre personer går på et stilas
Foto: Geir Mogen

Stikkord: Prosjektledelse, usikkerhets- og risikohåndtering, analyse av prosjektets tidligfase, produksjonsteknikk i BA, anleggsteknikk –fjellsprengningsteknikk, HMS og arbeidsmiljø i BA, bygningsforvaltning.


Eiendom – utvikling og forvaltning<a name="eiendom"></a>

Hovedprofil

Eiendom – utvikling og forvaltning

Hovedprofilen eiendom- utvikling og forvaltning har fokus på fasilitetsstyring og eiendomsledelse knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer (både tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold vil bli berørt), som bidrar til at samfunnets realverdi i form av bebygd eiendom forvaltes til samfunnets beste, for eier, forvalter og bruker.

Illustrasjon av et boligfelt

Stikkord: Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, økonomi, arealbruk og lokalisering, markedsvurderinger.